Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell atorga la bonificació o l'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Traccció Mecànica a aquells vehicles que compleixin unes determinades condicions i a les persones que tenen una minusvalidesa que disposin d'un vehicle per al seu ús exclusiu o estigui destinat al seu transport, amb els requisits establerts legalment.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que tingui una minusvalidesa reconeguda o que disposi d'un vehicle elèctric o híbrid, o un vehicle històric, o un vehicle amb una antiguitat superior a 25 anys.
Els tractors, remolcs i maquinària agrícola també gaudiran de beneficis fiscals, prèvia petició de la persona interessada.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general o específica (segons el cas).
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. En el cas d'exempció per minusvalidesa caldrà aportar:
- original i fotocòpia de la Resolució per la qual es qualifica el grau de discapacitat, emesa pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, on consti si la minusvalidesa té caràcter definitiu o provisional, i el període de validesa en aquest últim cas.
- manifestació signada pel titular del vehicle on s'especifiqui que aquest serà conduït per ell mateix o es destinarà al seu transport.
- per poder gaudir de l'exempció, el titular del vehicle haurà de ser únicament la persona minusvàlida.
Aquesta exempció s’aplicarà mentre es mantinguin aquestes circumstàncies.
A aquests efectes es considera persona amb minusvalidesa qui tingui aquesta condició en grau igual o superior al 33%.
Aquesta exempció no serà aplicable als subjectes passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.
5. En el cas de bonificació pels vehicles històrics caldrà aportar: original i focotòpia de la certificació de la catalogació com a tal per l'òrgan competent de la Generalitat.
6. En el cas de bonificació pels vehicles amb una antiguitat superior a 25 anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació, caldrà aportar: original i fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle i qualsevol altra documentació que certifiqui aquest fet. En cas de no conèixer la data de fabricació, es tindrà en compte la data de la primera matriculació i, en el seu defecte, la data en què es va deixar de fabricar el model, sempre que el subjecte passiu de l’impost sigui soci d’una entitat o associació sense finalitat de lucre, degudament inscrita a la Direcció General d’Esports, dedicada al col.leccionisme de vehicles històrics i que aquesta acrediti que el vehicles només circulen en ocasions extraordinàries.
7. S’estableix una bonificació del 50% en la quota de l’impost pels vehicles elèctrics o híbrids com a conseqüència de les seves característiques i incidència en el medi ambient. Per acreditar aquest fet, caldrà aportar: original i fotocòpia de la fitxa tècnica o permís de circulació.
8. En el cas de bonificació pels tractors, remolcs, semirremolcs i maquinària agrícola, caldrà aportar: original i foctocòpia de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any, però s'ha de tenir en compte que els beneficis fiscals tindran efecte a partir de l'exercici fiscal següent al que es sol·liciten, al no tenir efecte retroactiu.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                        
Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

 Temps de resposta

6 mesos

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan de govern que ha dictat la resolució.

On es pot trobar més informació?

Catalogació de vehicles històrics

Observacions

- Les sol.licitud les han de tramitar les persones interessades. En cas de no fer-ho, s'haurà d'acreditar la representació.
- Per gaudir de beneficis fiscals serà requisit imprescindible que l’obligat tributari al moment de presentar la corresponent sol·licitud, es trobi al corrent de pagament de totes les exaccions municipals.
- Amb caràcter general, tenen efectes a l'exercici següent a la seva sol·licitud.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'exempció de l'IVTM per minusvalia

Sol·licitud general (altres casos)

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell