Activitats econòmiques

NOTA INFORMATIVA:

Que arran de l’entrada en vigor de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, aquesta Administració ha establert nous règims d’intervenció administrativa per l’exercici de l’activitat.


Que des de la Seu Electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament del Vendrell es podrà omplir i tramitar de manera telemàtica les sol·licituds per l’exercici de les activitats, ja sigui mitjançant el certificat digital (DNIe, IdCAT...) o mitjançant el servei d’autentificació d’usuaris i signatura electrònica idCAT Mòbil (a la vostra terminal de telèfon mòbil rebreu un codi d’autentificació que us permetrà la tramitació telemàtica). També hi ha l’opció de descarregar i imprimir els diversos models d’instància i lliurar-los de manera presencial en el Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament del Vendrell.
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=897

Que Vostè podrà comprovar per sí mateix quin és el règim d’intervenció administrativa de la seva activitat (declaració responsable, comunicació o llicència) en funció del tipus d’activitat a desenvolupar, la ubicació i la superfície construïda, obrint els següents arxius:
   Activitats declaració resp. i comunicació prèvia v.13 de desembre de 2019
   Activitats sotmeses a llicència sectorial v.13 de desembre de 2019
   Activitats sotmeses a llicència mpal-sense regulació sect específica v.29 d'octubre de 2019
   Usos característics d'activitats v.30 d'octubre 2016

Que s’adjunta una sèrie de documentació tècnica i jurídica que s’ha de tenir en compte per la implantació de les activitats (el incompliment de la normativa urbanística porta al tancament inexorable i immediat de l’activitat):
   Certificat tècnic declaració responsable
   Declaració conjunta de canvi de titular d'una activitat
   Zona comercial del Vendrell      
   Trama urbana consolidada del Vendrell -TUC-
   Mapa acústic del Vendrell
   Projecte tècnic - contingut mínim
  
Certificat tècnic d'adequació projecte
   Usos en sòl no urbanitzable i SUNDs
   Usos provisionals
   Taxes d'activitats
   Seguretat en cas d'incendi SI del CTE
   Seguretat en cas d'incendi Indústries
   Seguretat en la utilització i Accessibilitat SUA del CTE
   Criteris generals d'accessibilitat SUA del CTE   
   Classificació d’Activitats Accessibilitat DT-2 TAAC
   Criteris generals d'accessibilitat DT-1 TAAC
   Cambres Higièniques Accessibles DT-3 del TAAC
   Accessibilitat a establiments DT-4 TAAC
   Cuines i xemeneies
   Serveis higiènics
   Interpretacions DB SI RESCIEI
   Interpretacions DB SUA DT TAAC
   Interpretacions Activitats PGOU
   Interpretació taxes llicències d'activitats
   Interpretació tramitació de llicències d'activitats

 

Qualsevol qüestió relacionada amb la interpretació d’aquests documents, podeu fer la consulta enviant un correu a l’adreça amenendez@elvendrell.net Haureu de posar com assumpte: “Consulta pàg. Web: (breu motiu de la consulta)”. Que atesa la càrrega de treball del Departament, no s’assegura que es pugui donar resposta a la totalitat de les consultes efectuades.

©2019 Ajuntament del Vendrell