Tràmits i Gestions

Què és i per a què serveix?

Informe per l’aplicació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica per impedir la interrupció dels subministraments d’aigua potable, electricitat o gas a les persones en situació de risc d’exclusió residencial.

Qui ho pot demanar?

La persona interessada afectada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da que reuneixi els requisits establerts a l’article 5.10 de la Llei 24/2015:

S’entén que les persones i unitats familiars es troben en situació de risc d’exclusió residencial quan tinguin uns ingressos inferiors a:

- 2 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles.
- 2,5 vegades l’IRSC, si es tracta d’unitats de convivència.
- 3 vegades l’IRSC, en cas de persones amb discapacitat o amb gran dependència.

L’article 5.13 de la Llei estableix que per als supòsits de pobresa energètica, les mesures de protecció s’apliquen també a les llars en què, malgrat que la unitat familiar no compleixi els requisits que estableix l’article 5.10, hi visqui alguna persona afectada per dependència energètica, com en el cas de les persones que per a sobreviure necessiten màquines assistides.

L’article 5.12 de la Llei diu que per a la determinació de les situacions de risc d’exclusió residencial, els ingressos familiars s’han de ponderar d’acord amb els coeficients que siguin establerts pel Pla per al dret a l’habitatge vigent.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica
2. Fotocòpia del DNI del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys
3. Fotocòpia resolució judicial d’aliments del/de la sol·licitant
4. Autorització de protecció de dades, degudament signada per tots els membres majors de 14 anys de la unitat familiar
5. Autorització per sol·licitar dades a altres organismes, degudament signada per tots els membres majors de 16 anys de la unitat familiar
6. En el cas d’estar treballant per compte aliè, contracte de treball i les tres darreres nòmines.
7. Si es treballa per compte propi, la declaració trimestral d’ingressos.
8. Vida Laboral de tots els membres majors de 16 anys de la unitat familiar.
9. Acreditació conforme a la llar hi viu una persona afectada per dependència energètica, d’acord amb l’establert a l’article 5.13 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica..
10. De totes les persones majors de 16 anys del nucli familiar caldrà aportar (en cas de no portar signada l’autorització per sol·licitar dades a altres organismes)
     * Fotocòpia de la Declaració de Renta de les Persones Físiques de l'últim exercici disponible, si es realitza. En el cas que s'hagi autoritzat a l’Ajuntament del Vendrell a demanar dades a altres organismes oficials no caldrà aportar aquesta documentació.
     * En el cas que s’estigui percebent prestació o subsidi d’atur, certificat del SEPE (INEM) de la prestació que es percep. En el cas que s'hagi autoritzat a l’Ajuntament del Vendrell a demanar dades a altres organismes oficials no caldrà aportar aquesta documentació.
     * En el cas d’estar en situació d’atur sense percebre prestació, certificat del SEPE (INEM) conforme s’hi està inscrit i no es percep prestació. En el cas que s'hagi autoritzat a l’Ajuntament del Vendrell a demanar dades a altres organismes oficials no caldrà aportar aquesta documentació.

Quina normativa regeix?

Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

La Llei preveu que l’informe s’ha d’emetre en un termini màxim de 15 dies.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre's la sol·licitud:
1. Comunicació a la persona sol·licitant conforme s’ha enviat informe a l’empresa subministradora

Quins serveis intervenen?

Departament de Serveis Socials.

Observacions

*Requisits: 

- Estar empadronat/da i viure al Vendrell.
- Reunir els requisits establerts a l’article 5.10 de la Llei 24/2015.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud informe situació de risc d’exclusió residencial

CODIS DIR3
Els codis DIR3 serveixen per a encaminar les factures dins de l'administració pública a l'òrgan que s'ha d'encarregar de donar la conformitat a la factura.

Aquests codis identifiquen els òrgans gestors, les unitats tramitadores i les oficines comptables.
L'Ajuntament del Vendrell i cada Organisme Autònom estan identificats per un codi DIR3 propi i la seva consignació a les factures és obligatòria.

Llistat de codis

 

PUNT D'ENTRADA DE FACTURES ELECTRÒNIQUES DE L'AJUNTAMENT DEL VENDRELL

eFACT és un servei ofert pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

*Els proveïdors de l'Ajuntament del Vendrell poden lliurar les seves factures  a través de l'enllaç que trobaran a la Factura electrònica

     Adreça de contacte: facturacio@elvendrell.net

 

PUNT D'ENTRADA DE FACTURES ELECTRÒNIQUES DELS PATRONATS MUNICIPALS
 
 
*Els proveïdors de la Fundació Deu Font del Vendrell poden lliurar les seves factures clicant sobre el següent enllaç:
 
     Accés a eFACT Fundació Deu Font del Vendrell
 
     Adreça de contacte: museudeu@elvendrell.net
 
*Els proveïdors del Patronat Municipal de l'Hospital-Asil del Santíssim Salvador del Vendrell poden lliurar les seves factures clicant sobre el següent enllaç:
 
     Accés a eFACT Patronat Mpal de l'Hospital-Asil
 
     Adreça de contacte: facturacio.residencia@elvendrell.net
 

 

Més informació:

Presentació del servei

La Corporació Municipal de l’Ajuntament del Vendrell, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de març de 2014, va adoptar l’acord d’aprovar reglament del servei de teleassistència domiciliària de l’Ajuntament del Vendrell.

 

Què és i per a què serveix?

És un servei d'atenció personal i immediat que proporciona seguretat i tranquil·litat davant de qualsevol situació d'emergència, rebent l'assistència necessària, durant les 24 h del dia, sense haver de moure's de casa.

Qui ho pot demanar?

Persones grans o discapacitats/des que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat. S’establirà prioritat en l’adjudicació cap a les persones majors de 80 anys que viuen soles.

Malgrat això, pot haver-hi valoracions dels Serveis Socials municipals que considerin adequat concedir aquest servei a altres situacions de necessitat. Entre aquests col·lectius cal destacar les persones menors de 80 anys amb dependència, en situació de risc per malaltia o discapacitat, i nul·la o insuficient xarxa de suport familiar i/o social.    

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Volant d'empadronament familiar. (el facilita el SAC).
3. Original i fotocòpia del document d'identitat.
4. Original i fotocòpia de justificants d’ingressos de l’usuari i de la unitat familiar
5. Original i fotocòpia de justificant de l'import de la Pensió de l'any en curs de la Seguretat Social. (Es pot sol·licitar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, c/ Camí Reial, 11, Tel.: 977 66 72 20)

Quina normativa regeix?

- Reglament del Servei de Teleassistència domiciliària publicat a eBOP 2014-07214 de 7 de Juliol de 2014.

Quin preu té?

Cost del servei de teleassistència en funció dels ingressos de la unitat familiar.

- Teleassistència gratuït: el límit dels recursos de la unitat familiar ha de tenir uns ingressos, provenint de remuneració salarial o d’altres fonts, que no superin l'import d'una vegada i mitja l’indicador de renda de suficiència, IRSC (569,12€ x 14= 11.951,52€) (o 2 membres), i/o no podrà disposar d’uns estalvis superiors a 25.000€. En el cas de família monoparental o un/a fill/a amb una disminució reconeguda de l’ICASS s’aplicarà la fórmula de la 2a. columna. El límit esmentat es multiplicarà segons el nombre de membres de la unitat familiar, inclòs el sol·licitant, pel coeficient corrector següent:

Nombre de membres de la                            Coeficient corrector

          Unitat familiar                                      a aplicar

                 2                                                    1'15

                 3                                                    1'30

                 4                                                    1'45

                 5...                                                 1'60...

- Teleassistència a càrrec de l’usuari/ària: aquelles persones que superin els ingressos o estalvis al paràgraf precedent, podran disposar d’aquest Servei, però la quota mensual íntegra (26,46 €*) anirà a càrrec de la persona usuària. En cap cas el preu públic de la quota mensual serà superior al cost de la quota mensual abonada per l’Ajuntament.

    * Aquests imports estan sotmesos a les variacions de l’IPC.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 32
43880 Coma-ruga
Telèfon: 977 68 16 96
Fax: 977 68 03 51

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol•licitud:
1. Es truca a l’interessat o persona de contacte per comunicar que ha estat aprovada la seva sol·licitud i que pot passar pel departament de Serveis Socials a signar el contracte.

Quins serveis intervenen?

Departament de Serveis Socials.

Observacions

- L'adjudicació definitiva del servei quedarà condicionada a les disponibilitats pressupostàries de l'any en curs, a la verificació de la documentació presentada i a la comprovació del compliment de les condicions establertes.
- La presentació d'aquesta sol·licitud suposa l'acceptació incondicional de les normes de funcionament del servei establertes en el Reglament del Servei de Teleassistència domiciliària.

* Requisits:

- Estar empadronat/da i viure al Vendrell.
- Presentar una situació de risc a causa de l’edat avançada, estat de discapacitat o malaltia i aïllament geogràfic o social.
- Tenir telèfon fixe al domicili, així com subministrament elèctric.
- No tenir una malaltia mental greu ni deficiències notòries d’audició o expressió oral que impedeixin la utilització correcta i adequada del Servei.
- Comprometre’s que una persona de confiança o la mateixa policia, que disposin de telèfon, tinguin un joc complet de claus de l’habitatge.
- Sol·licitar l’imprès específic, emplenar-lo i signar-lo degudament.
- Aportar la documentació que sigui requerida

* La persona disposarà d'un medalló còmode i manejable que compta amb un botó que quan s'activa, des de qualsevol lloc de l'habitatge, envia un senyal a la Creu Roja que donarà resposta a qualsevol emergència.

* Per donar de baixa el servei, s'ha de fer una sol·licitud general, indicant-hi el motiu. Passats uns dies, la Creu Roja passarà pel domicili a recollir l'aparell.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de teleassistència

 

 

ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES - 26 de maig de 2019

Què és i per a què serveix?

És el tràmit que permet votar en aquestes eleccions Municipals i Europees al ciutadà estranger de la Unió Europea, resident a Espanya.

Una vegada complimentada, l'Ajuntament enviarà la manifestació d’intenció de vot a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, intenció que serà vàlida mentre resideixi a Espanya o que, presenti una nova sol·licitud en un altre sentit.

Qui ho pot demanar?

Tota persona, major d'edat i amb plenes facultats, que sigui:

-  Ciutadà de la Unió Europea: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos- de-la-union-europea

-  Inscrit al Padró municipal d’habitants.

Quins documents s'han de presentar?

Document d'identitat o passaport del seu país d’origen

Quina normativa regeix?

Llei 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General.
Ordre EHA/2264/2010, de 20 de juliol, modificada per l'Ordre ECC717758/2014, de 23 de setembre.
Resolució de 7 de setembre de 2010 de l'Oficina del Cens Electoral.
Resolució de 12 d’abril de 2013 de l’Oficina del Cens Electoral

Quin preu té?

És un servei gratuït.

Com i on es pot presentar?

* Presencialment a:

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, baixos L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80
Fax 977 66 11 79
Horari:
Matins: de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 h a 19 h.

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Dilluns i dimecres de 8 h a 14.45 h i de 17 h a 19 h
Dimarts, dijous i divendres de 8 h a 14.45 h
Dissabte de 10 h a 13.15 h

* Correu postal: (no necessita franqueig) adreçada a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral. 43005-Tarragona

* Internet: https://sede.ine.gob.es de l'INE amb un certificat electrònic.

Temps de resposta i caducitat

A partir de 30 dies aproximadament, rebrà comunicat de l'Oficina del Cens Electoral

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció al Ciutadà del Vendrell
Servei d'Atenció al Ciutadà de Coma-ruga
Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Alta al Padró Municipal d'Habitants del Municipi
Canvi Domicili al Padró Municipal d'Habitants del Municipi
Confirmació d'empadronament

Descarregar sol•licitud

Declaració formal d'intenció de vot

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell