Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per traspassar una parada del mercat setmanal ambulant entre pares i fills, entre germans, entre matrimonis i parelles de fet amb convivència acreditada. Podran ser transferides en els supòsit de mort, impossibilitat física o jubilació.

Qui ho pot demanar?

El titular d'una parada del mercat setmanal ambulant del Vendrell i/o Coma-ruga.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general
2. Fotocòpia del document identificatiu de la persona cedent i del cessionari.
3. Fotocòpia del llibre de família.
4. Fotocòpia de la declaració d'alta censal a Hisenda de Tarragona.
5. Fotocòpia de l'alta al Règimen Especial de Persones Treballadores Autònomes o RETA.
6. Si és una societat, fotocòpia de l'escriptura de constitució i del NIF.
7. Fotocòpia de la Responsabilitat Civil.
8. Ordre SEPA de domicilació bancària.
9. Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari

Quina normativa regeix?

- Ordenança de mercats de venda no sedentària.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació del decret.

Quins serveis intervenen?

Patronat Municipal de Promoció Econòmica.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Mercat setmanal del Vendrell i de Coma-ruga

Observacions

El traspàs de les parades del mercat setmanal ambulant es pot realitzar entre pares i fills, entre germans, entre matrimonis i parelles de fet amb convivència acreditada.
El traspàs entre persones dels altres graus de parentiu es podrà autoritzar a criteri de l'ajuntament.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

 

 

 

Què és i per a què serveix?

És un permís de renovació anual per als paradistes habituals del mercat "El racó de l'art" que els autoritza a vendre els seus productes.

Es celebra el 1r dissabte de cada mes, al c/ Cafès del Vendrell, de 10 h a 20 h.

Qui ho pot demanar?

Els paradistes que tenien el permís anual l’any anterior.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general (caldrà especificar que es tracta de la renovació del mercat).
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil amb el rebut vigent.

*Si la sol·licitud es presenta a través de la seu electrònica, s'haurà d'omplir la instància genèrica i caldrà especificar si es tracta de la renovació anual del mercat.

Quin preu té?

       Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Pagament:
La notificació de la liquidació servirà d’autorització per a la participació en el mercat.

Com i on es pot presentar?

Personalment al:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Durant tot l'any.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
La còpia segellada de la sol·licitud amb el número de registre d'entrada.

Quins serveis hi intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

El recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Model d'autorització

Tràmits relacionats

Mercat "El racó de l'art"

Què és i per a què serveix?

És un permís anual, de caràcter setmanal, que dóna l'Ajuntament per a la instal·lació de parades de venda no sedentària a l'avinguda de Catalunya i al carrer de la Terra Alta de Coma-ruga. El mercat setmanal de Coma-ruga té lloc el dissabte de 9 h a 15 h.

S'autoritza a vendre roba de la llar, roba d'home i de dona, roba infantil, calçat, joguines, complements, bijuteria, bosses, articles de cosmètica i de perfumeria. També hi ha parades de venda de fruita i verdura, pesca salada, olives, fruita seca, espècies, etc.

Qui ho pot demanar?

La persona titular d'una parada de venda de roba, calçat, complements, bosses, cosmètica, perfumeria, etc., que vulgui instal·lar-se a Coma-ruga per vendre els productes de manera setmanal.

Quins documents s'han de presentar?

1. Sol·licitud general (cal especificar els metres de què es vol disposar i a què es dedicarà la parada).
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

Quan s'hagi concedit el permís, es requereix la següent documentació:

1. Fotocòpia dels dos últims rebuts d'autònoms.
2. Fotocòpia de l'acreditació d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
3. Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
4. Dues fotografies mida carnet.
5. Fotocòpia de la documentació relativa al TC2 (en cas de tenir treballadors/es).
6. La comunicació prèvia sanitària (en el cas de les parades alimentàries).
7. El pagament de la taxa.

Per agilitzar les tasques d'inspecció, els titulars de les parades hauran d'exhibir de forma permanent una targeta identificativa (en la qual es farà constar si els titulars tenen ajudants a les parades) conforme poden ocupar la via pública.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu certificat al:

Patronat Municipal de Promoció Econòmica
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Temps de resposta

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

La còpia segellada de la sol·licitud amb el número de registre d'entrada.

Quins serveis intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona
Descarregar sol·licituds

Observacions

Les instàncies s'incorporen a la llista d'espera del mercat setmanal de Coma-ruga.

La documentació requerida s'ha de presentar un cop acceptada la instal·lació de la parada.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Autorització general

Tràmits relacionats

Renovació del mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat setmanal del Vendrell
Mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"
Mercat Expoart
Mercat exterior: Mercat de fruites i verdures

Què és i per a què serveix?

És un permís de renovació anual per als paradistes habituals del Mercat d'Antiquaris i Brocanters que els autoritza a vendre els seus productes.

Qui ho pot demanar?

Els paradistes habituals que estaven autoritzats a vendre productes al Mercat d'Antiquaris i Brocanters durant l'any anterior que compleixen els requisits següents:

1. Haver presentat la sol·licitud de renovació del Mercat d'Antiquaris i Brocanters.
2. No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament en concepte del mercat d'antiquaris i brocanters d'exercicis anteriors.
3. Fotocòpia de l'Assegurança de responsabilitat civil vigent.
4. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
5. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

A principi d'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu certificat al:

Patronat Municipal de Promoció Econòmica
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Durant l'any

Quina documentació es lliura?

La còpia segellada de la sol·licitud amb el número de registre d'entrada.

En resoldre la sol·licitud:
La notificació de renovació de la parada per al Mercat d'Antiquaris i Brocanters.

Quins serveis intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud

Autorització general

Tràmits relacionats

Mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat setmanal del Vendrell
Mercat del passeig Marítim de Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Ocupació esporàdica del Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"
Mercat Expoart

 

 

Què és i per a què serveix?

El mercat setmanal del Vendrell s'ha caracteritzat per potenciar el producte fresc i local tot i haver canviat de diferents llocs d'ubicació a fi d'instal·lar parades de venda no sedentària a la Rambla, al carrer dels Cafès, a la plaça Nova i a la plaça de Francesc Macià del Vendrell.
El mercat setmanal té lloc el divendres, de 9 h a 15 hores. S'autoritza a vendre roba de la llar, roba d'home i de dona, roba infantil, calçat, joguines, complements, bijuteria, bosses, articles de cosmètica i de perfumeria. A la plaça de Francesc Macià s'hi autoritzen productes d'alimentació com ara fruita, verdura, pesca salada, dolços, olives, espècies, etc.
Quan el divendres és festiu, el mercat es durà a terme el dijous anterior. Si el divendres es preveu que la Rambla estarà ocupada per la instal·lació, la celebració o el desmuntatge de les fires o activitats que es celebren al municipi, el mercat es traslladarà a la zona del Puig.

 Llicències concedides fins el 2018. Qui ho pot demanar?

Amb l'adaptació de l'Ordenança de mercats de venda no sedentària al Vendrell a la normativa de caràcter europeu i estatal, les parades tenen llicència atorgada fins a l'any 2028. En aquest sentit, les parades vacants al mercat es convoquen mitjançant concurs públic en què queda també conformada una llista d'espera amb validesa anual.
Al mes de gener de 2014 ha quedat tancat el concurs públic al mercat setmanal del Vendrell i s'han atorgat les parades vacants. També s'ha conformat una llista d'espera vàlida fins al 31/12/2014.

Quins documents s'han de presentar per participar al proper concurs públic?

Està previst que fins a principis de 2015 no es torni a convocar un nou concurs públic per cobrir vacants al mercat.
Per participar-hi, les persones interessades hauran de presentar al Servei d'Atenció al Ciutadà:

1.- Sol·licitud de licitació.
2.- Declaració responsable.
3.- Comunicació prèvia sanitària (per a parades alimentàries).
4. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
5. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

 Quina normativa regeix?

Ordenança de mercats de venda no sedentària, aprovada al DOGC núm. 6428, de data 30 de juliol de 2013.

Decret legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

Ha quedat derogada l'ordenança de mercats de venda no sedentària, publicada al BOPT, de 7 de desembre de 2000, que va ser aprovada definitivament per decret d'alcaldia núm. 1065/2000, de 28 de novembre de 2000.

 Quin preu té?

Es liquida trimestralment mitjançant la inclusió a un cens: el padró del mercat setmanal del Vendrell.
a) Llocs fixos per setmana i ml ubicats a la Rambla, Francesc Macià i anàlegs per setmana i metre lineal

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

On demanar més informació?

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Patronat Municipal de Promoció Econòmica
c/ Camí Reial, 13-17, 4a planta
Telèfon 977 665 253
Fax 977 666 466

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Durant l'any

Quina documentació es lliura?

Una còpia segellada de la sol·icitud amb el número de registre d'entrada.

Quins serveis intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.
El Departament de Gestió Tributària.
El Departament de Tresoreria.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

La Regidoria de Promoció Econòmica no gestiona el Mercat Municipal ni el mercat de fruita de la plaça del Born.
Al mes de gener de 2014 ha quedat tancat el concurs públic al mercat setmanal del Vendrell i s'han atorgat les parades vacants. També s'ha conformat una llista d'espera vàlida fins al 31/12/2014.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

On es pot trobar més informació?

Per telèfon al 977 665 253 trucant a l'oficina de Promoció Econòmica o bé enviant un correu electrònic a promocio@elvendrell.net.

Tràmits relacionats

Mercat setmanal del passeig Marítim de Coma-ruga
Mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"
Mercat Expoart

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell