Què és i per a què serveix?

La Policia Municipal del Vendrell imposa les denúncies de transit als ciutadans que han comès alguna infracció amb el seu vehicle.
L'Ajuntament del Vendrell ha delegat les competències en matèria de gestió, encàrrec de gestió i recaptació de les sancions establertes a le Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial en l'Organisme de Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona, segons l'acord del Ple celebrat en sessió Ordinària el dia 15 de desembre de 2005, amb efectivitat a partir del dia 7 d'agost de 2006.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que hagi estat sancionat amb una multa de trànsit.

Quins documents s’han de presentar?

1. Denúncia o notificació de denúncia.
2. Si l'interessat vol presentar al·legacions haurà de presentar el plec de descàrrec a BASE.

Quina normativa regeix?

- Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.
- Llei17/2005, de 19 de juliol, que regula el permís i la llicència de conducció per punts.
- Art. 72.3 del RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial; en endavant, LSV.
- Art. 18 i 19 del Reglament de procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat per RD 1398/1993, de 4 d'agost.
- Art. 25 de la Llei reguladora de les bases de l'administració local.

Quin preu té?

Segons la infracció.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Les al·legacions i el pagament fora de termini:

* A qualsevol oficina de BASE-Gestió d'Ingressos. Diputació de Tarragona:
* BASE (Diputació de Tarragona)
C. Narcís Monturiol, 24 Bx L1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 66 01 29

* BASE-Gestió d'Ingressos
Unitat de multes de trànsit
Av. Francesc Macià, 8, bx
43005 Tarragona
Telèfon 977 25 34 13
Fax 977 25 34 25

Temps de resposta

Al moment.

Quins serveis intervenen?

BASE-Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona.

Quins recursos podem utilitzar?

Plec de descàrrec.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

BASE

Observacions

* Contra la denúncia el ciutadà pot presentar en el termini de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació, escrit d'al·legacions a BASE-Gestió d'Ingressos.
* L'import de la multa es pot fer efectiu amb una reducció durant els 30 dies naturals des del moment de la notificació de la denúncia.
* Si s'efectua el pagament amb reducció d'entendrà la renúncia a presentar al·legacions i finalitzarà el procediment en la data del pagament, sense necessitat de dictar resolució expressa.
* En cas d'infraccions greus i molt greus es tramitarà, a més, per l'Autoritat competent l'expedient de suspensió de la llicència o permís de conducció.

Descarregar sol·licituds

Al·legació o Recurs de Reposició

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell