Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament del Vendrell per tallar i/o ocupar part de la via pública per un termini major de 72 hores.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica indicant la data d'inici i la durada prevista de l'ocupació.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Plànol d'emplaçament.
5. Croquis acotat signat pel tècnic competent amb les dimensions que es pretenen ocupar especificant l'amplada, la llargada i la superfície.
6. Fotocòpia del permís d'obres.

Un cop finalitzada l'ocupació s'hauran de cobrar les taxes segons la liquidació que faciliti el servei de Gestió Tributària.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

 Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

3 setmanes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre's la sol·licitud:
1. Acord de la Junta de Govern Local
2. Carta amb les condicions particulars
3. Comprovant de pagament de l'ocupació

Quins serveis intervenen?

Departament de Via Pública
Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Ocupació de via pública: fins a 72 hores

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud ocupació via pública (superior a 72 hores)

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell