Què és i per a què serveix?

Les dades personals que consten al padró es poden modificar quan hi hagi alguna errada o hi hagi algun canvi (canvi de nacionalitat, d'estudis, de cognom,...)

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original i còpia de la documentació original que acrediti la dada que hagi variat o que sigui incorrecta.
2. Original i còpia del DI de la persona sol·licitant.

Quina normativa regeix?

Reglament de Població i Demarcació territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986 d'11 de juliol i RD 2612/1996, de 20 de desembre que modifica l'anterior.
Resolució d'1 d'abril de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
Resolució de 4 de juliol de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
Llei Orgànica 5/1992 de 29 d'octubre de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998 de 24 de maig.
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General.
Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter general.
Reial Decret 994/99 d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80
Fax 977 66 11 79

Horari d'hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny)

- Matins: de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h. 

- Tardes: dilluns de 17 a 19h. 

Horari d'estiu (del 16 de juny al 31 d'agost)

-De dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h.


Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Temps de resposta

Al moment.

Quina documentació es lliura?

En aquest cas no es dóna cap documentació justificativa del canvi. Si el ciutadà ho sol·licita se li facilita un volant d'empadronament individual i/o de convivència.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció al Ciutadà

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable

On es pot trobar més informació?

Canvi de domicili d'empadronament

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell