Què és i per a què serveix?

Entre administracions es fan consultes sobre dades del padró d'habitants.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol administració que requereixi saber dades del padró d'habitants.

Quins documents s’han de presentar?

1. Dirigir-se al SAC o a l'Oficina d'Empadronament Municipal.
2. Fax acreditatiu si la consulta és telefònica i la realitza una administració.
3. Acreditació de l'administració sol·licitant, si la consulta es fa de forma personalitzada.
4. No es fan consultes telefòniques a particulars.

Quina normativa regeix?

Reglament de Població i Demarcació territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986 d'11 de juliol i RD 2612/1996 de 20 de desembre que modifica l'anterior.
Resolució d'1 d'abril de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
Resolució de 4 de juliol de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
Llei Orgànica 5/1992 de 29 d'octubre de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998 de 24 de maig.
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General.
Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter general.
Reial Decret 994/99 d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80
Horari:
*Hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny):

Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 a 19 h.
*Estiu (del 16 de juny al 31 d'agost):

De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. En el cas de sol·licituds per escrit, còpia del document amb el registre d'entrada
2. Ofici responent a la sol·licitud.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Atenció al Ciutadà
Oficina d'Empadronament Municipal

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.

On es pot trobar més informació?

 Llistats d'estadística del padró d'habitants

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

Què és i per a què serveix?

És el tràmit que permet donar al ciutadà la possibilitat que se l’inclogui o exclogui de les còpies dels cens electoral que es lliuren als representatns de les candidatures per a realitzar enviaments postals de propaganda electoral
Una vegada complimentada, l'Ajuntament enviarà la sol•licitud a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral i aquesta tindrà caràcter permanent excepte sol•licitud en un altre sentit.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona, major d’edad i que figuri inscrita en el cens electoral del municipi. Si no ha manifestat l'exclusió de forma expressa, estarà inclòs en les còpies corresponents.. Per realitzar la sol·licitud s'exigeix un certificat electrònic, reconegut per la plataforma de validació @firma del Ministeri de Política Territorial i Administracions Públiques i validat per l'Oficina del Cens Electoral, o mitjançant el sistema Cl @ veu.

Quins documents s’han de presentar?

Document d'identitat.

Quina normativa regeix?

Article 39.3 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Règim Electoral General.
Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

Com i on es pot presentar?

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80
Horari:
*Hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny):
Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 a 19 h.
*Estiu (del 16 de juny al 31 d'agost):
De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Oficina del Cens Electoral
C/ Pare Agustí Altisent, 1
43005 Tarragona
Telèfon 977249662/977248578
* Internet: https://sede.ine.gob.es/ce_exclusion_copias amb certificat digital o bé mitjançant el sistema Cl@ve/Pin.

Temps de resposta i caducitat

A partir de 30 dies aproximadament, rebrà comunicat de l'Oficina del Cens Electoral.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció al Ciutadà del Vendrell
Servei d'Atenció al Ciutadà de Coma-ruga
Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

https://sede.ine.gob.es/

Descarregar sol·licitud

Sol·licitud d’exclusió / inclusió a les còpies del cens electoral per realitzar enviaments postals de propaganda electoral

 

 

 

Què és i per a què serveix?

El volant d'empadronament que fa l'Ajuntament del Vendrell serveix per justificar la residència al municipi davant d'altres administracions i/o entitats.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona empadronada al Vendrell i que tingui 16 anys; ella mateixa o qualsevol altra que presenti la corresponent autorització.

Quins documents s’han de presentar?

1. Document d'identitat (ORIGINAL), carnet de conduir, etc, on surti el nom, cognoms, núm. de DI i una fotografia de l'interessat/s.
2. Autorització degudament complimentada i DI original de la persona autoritzada i fotocòpia de l'autoritzant.

Quina normativa regeix?

- Reglament de Població i Demarcació territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986 d'11 de juliol i RD 2612/1996 de 20 de desembre que modifica l'anterior.
- Resolució d'1 d'abril de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
- Resolució de 4 de juliol de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
- Llei Orgànica 5/1992 de 29 d'octubre de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
- Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catlunya, Decret 140/1998 de 24 de maig.
- Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General.
- Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter general.
Reial Decret 994/99 d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats.

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot demanar?

Personalment a:

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80
Fax 977 15 46 81

Horari d'hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny)

- Matins: de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h. 

- Tardes: dilluns de 17 a 19h. 

Horari d'estiu (del 16 de juny al 31 d'agost)

-De dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h.

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

També el pot obtenir accedint a la Carpeta Ciutadana

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Volant d'empadronament

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció al Ciutadà

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable

On es pot trobar més informació?

Certificat d'empadronament

Observacions

- En cas de pèrdua del DI o d'una altra documentació oficial s'ha de presentar la denúncia corresponent i el resguard conforme s'ha sol·licitat un de nou.
- Si ha perdut TOTA LA DOCUMENTACIÓ i no té res que l'identifiqui, el ciutadà ha d'anar a la Comissaria del DNI i demanar un comprovant.
- En el cas de volant familiar d'un menor, quan es tracti d'una persona que no està a la mateixa unitat familiar, es demanarà el llibre de família original i haurà de presentar l'autorització de tots els majors d'edat inscrits al domicili. Si no l'aporta, caldrà que demani certificat familiar que se li expedirà únicament de la part corresponent.
- Si consta dins la mateixa unitat familiar només es demanarà el DI del sol·licitant.

Descarregar sol·licituds

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

Els ciutadans, normalment estrangers empadronats al Vendrell, poden convidar a familiars, amics, etc, que venen de fora a visitar-los durant un temps determinat.
Des del passat 11 de juny de 2007, les  autoritats han posat com a requisit als turistes no comunitaris que es vulguin allotjar en un domicili particular una carta d'invitació tramitada davant la Policia, i ni l'Ajuntament ni el notari la poden tramitar.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

Per aclarir qualsevol dubte sobre la documentació a presentar, s'haurà de contactar amb el telèfon directe d'invitacions per a estrangers de la Policia Nacional: 977 248 612 (de 17.00 a 20.00h).

Quina normativa regeix?

- Ordre pre/1283/2007, de 10 de maig (publicada a BOE l'11 de maig de 2007).

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Comissaria de la Policia Nacional a Tarragona
Pl. Orleans, s/n
43005-Tarragona

Quina documentació es lliura?

L'Ajuntament facilitarà a qui ho sol·liciti la informació sobre el tràmit. El model de sol·licitud es podrà descarregar al següent apartat, a l'enllaç de Carta de Invitación, per tal que la puguin presentar complimentada a la Comissaria de la Policia Nacional.

On es pot trobar més informació?

Policia Nacional: 977 248 612, de 17.00 a 20.00h.

Carta de Invitación (Ministerio del Interior)

 

 

 

Què és i per a què serveix?

És un volant que fa l'Ajuntament en el qual consta el darrer domicili del difunt i la data de la seva baixa per defunció.
Normalment, aquest volant el sol·licita el notari per fer les escriptures d'herència i altres.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original i còpia del DI o partida de defunció original del difunt.

Quina normativa regeix?

- Reglament de Població i Demarcació territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986 d'11 de juliol i RD 2612/1996, de 20 de desembre que modifica l'anterior.
- Resolució d'1 d'abril de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
- Resolució de 4 de juliol de 1997, instruccions tecniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
- Llei Orgànica 5/1992 de 29 d'octubre de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
- Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998 de 24 de maig.
- Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General.
- Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter general.
- Reial Decret 994/99 d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats.

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80
Fax 977 15 46 81
Horari:
*Hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny):

Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 a 19 h.
*Estiu (del 16 de juny al 31 d'agost):
De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

També el pot obtenir accedint a la Carpeta Ciutadana

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al moment.

Quina documentació es lliura?

1. Volant de defunció.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal
Servei d'Atenció la Ciutadà

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Baixa del padró d'habitants

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell