Què és i per a què serveix?

Autorització per adequar l'ús restringit de la via pública (vorera) per a l'entrada i la sortida de vehicles d'un garatge.
El model de gual per a l’accés de vehicles a garatges serà d’un dels tipus que s’indica en la documentació gràfica adjunta a l’apartat descarregar documents (d'acord amb l'article 306 del Pla general d'ordenació urbana).
Resten prohibits altres models, i no s’admet la col·locació de fustes, formigó o similars damunt de la rigola o de la calçada.
La construcció dels guals, d’acord amb els articles 23, 33 i 125 del Pla general d’ordenació urbana, requereix la sol·licitud de llicència d’obres menors.
Les obres de construcció del gual han d’anar a càrrec del propietari de la parcel·la a la que doni servei.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que sigui titular d'una plaça d'aparcament individual o d'una casa unifamiliar amb garatge, o qualsevol comunitat de veïns (representats o no per un administrador) que disposin d'aparcament comunitari.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Original i fotocòpia del DI de l’interessat.
3. Original i fotocòpia del DI del representant en el cas que el sol·licitant sigui una empresa o una altra persona física.
4. Plànol de situació (el facilita el SAC).
5. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat de documents), i declaració de l'alta censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa instància específica.
6. Fotocòpia del pressupost de l’obra.
7. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (aquest és un model d'exemple, l'original s'ha de demanar al Gestor de Residus).
8. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Reial decret 1627/1997, del 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.
- Decret 135/1995, de 24 de márç de desplegament de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques d'aprovació del codi d'accessibilitat.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament d’Urbanisme i Obres Públiques
C. Apel·les Fenosa, 3-7 Bxs.
Tel.: 977 16 64 12
Fax: 977 18 21 94

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.
3. Carta de requeriment de documentació, si s'escau.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificant la resolució, és a dir, la llicència d'obres.
2. Carta de pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
3. Resguard de pagament de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència de gual: alta
Llicència de gual: canvi de nom
Sol·licitud per pintar la vorera quan hi ha concedit un gual

Observacions

D’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla General o per altres ordenances municipals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud llicència d'obra menor

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Models de gual

Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (aquest és un model d'exemple, l'original s'ha de demanar al Gestor de Residus).

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell