Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell ofereix el servei de desballestament de vehicle quan el ciutadà així ho sol·liciti.
L'Ajuntament del Vendrell es fa càrrec de retirar el vehicle de la via pública i de sol·licitar la seva baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que tingui el vehicle físicament al Vendrell.

Quins documents s’han de presentar?

1. Document de cessió de vehicles.
2. Original i fotocòpia del document identificatiu del titular del vehicle i de la persona que fa la cessió. (*)
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Lliurar la clau del vehicle. (*)
5. Targeta d'inspecció tècnica. (*)
6. Permís de circulació. (*)
7. Fotocòpia acarada de l'últim rebut pagat de l'IVTM de l'any en curs (*). Consulteu l'apartat d'observacions.
En cas de no disposar d'algun d'aquests documents, cal presentar una declaració jurada conforme els han perdut o la denúncia per pèrdua o robatori.

(*) indispensable.

Quina normativa regeix?

Reglament intern.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Presencialment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Policia Municipal
Ctra. de Calafell, 1-3
Telèfon 977 15 44 44
Fax 977 16 64 37

Temps de resposta

30 dies.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada del Document de Cessió.

Quins serveis hi intervenen?

Policia Municipal.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Si l'IVTM encara no està en període de pagament, l'interessat pot anar a l'oficina de BASE, on se li farà un rebut d'aquest impost. Després podrà sol·licitar, en aquest ajuntament, la devolució de la part proporcional des de la data de la cessió.

Descarregar sol·licituds

Document de cessió de vehicle

Declaració jurada

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell