Quina normativa regeix?

INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments
oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a
la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics
i de les activitats recreatives, i al seu Reglament.

Cliqueu aquí

 

 Què és i per a què serveix?

Amb motiu de l’obertura d’un establiment s'emet la taxa corresponent a la preceptiva llicència d’activitat.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una activitat, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha d'acreditar la representació amb la qual s’actua.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant del titular de l'activitat i, en el cas de persones jurídiques caldrà presentar, a més a més, una còpia de l'escriptura de constitució de la societat.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altra persona física.
3. Original i còpia del contracte de lloguer, escriptura de propietat o rebut de l'IBI
4. Original i còpia del Model 036 o 037 o substituts

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Depèn del tipus d'activitat.

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

En el moment en què es presenta la sol·licitud de la llicència. L’ingrés és immediat, s’ha de fer el mateix dia.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Observacions

En el supòsit que la persona interessada vulgui fraccionar l'import de la taxa, caldrà tramitar la corresponent sol·licitud de fraccionament.

En el cas de voler acollir-se a la quota zero hauran de portar la documentación esmentada anteriormente i els documents que acreditin segons el cas:

"e) Resten exceptuats del règim dels apartats b), c) i d) els següents supòsits de canvi de titularitat d'una llicència o comunicació prèvia degudament tramitada:
- El canvi de denominació social en la titularitat d'un establiment que no comporti variació de socis o quan el canvi és entre familiars dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, sempre que es mantingui la mateixa activitat.
En aquest cas s'haurà de comunicar a l'Ajuntament amb la finalitat de modificar els registres fiscals corresponents.
- El canvi de socis d'una societat sempre que es mantingui la mateixa denominació social, el tipus de societat i l'activitat desenvolupada.
- El canvi de denominació social que no comporti modificació del CIF.
- Els canvis de nom durant el tràmit d'atorgament de la llicència sempre que la tramitació no excedeixi de sis mesos per causa imputable a la persona interessada, si concorre algun dels supòsits següents:
* El sol·licitant de la llicència persona física constitueix una societat, a la qual el sol·licitant inicial està integrat com a soci, per continuar la tramitació, sempre que no es produeixin modificacions en les instal·lacions respecte el projecte inicial.
* El sol·licitant de la llicència persona jurídica extingeix la seva personalitat jurídica per liquidació i dissolució de la mateixa i un dels socis continua la tramitació, sempre que no es produeixin modificacions en les instal·lacions respecte el projecte inicial."

Tots aquestos casos s'han de demostrar amb documents oficials, per exemple: el canvi intergeneracional amb el llibre de familia corresponent; el canvi de denominació social amb l'escriptura de la societat anterior i la de la nova societat per fer les comprovacions oportunes...

En qualsevol cas si el tràmit el fa un representant haurà de portar la corresponent autorització del titular.

 

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud d’ajornament o fraccionament de deutes tributaris

 

 

 

Què és i per a què serveix?

Els titulars d'aquestes instal·lacions estan obligats a informar de la seva retirada.

Qui ho pot demanar?

El titular de la instal·lació o un/a representant degudament autoritzat/da.

Quins documents s'han de presentar?

1. Notificació de baixa de torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
2. Original del document identificatiu del titular de l'activitat.
3. Fotocòpia del document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

Quina normativa regeix?

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Descarregar sol·licituds

Notificació de baixa de torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
Autorització

 

Què és i per a què serveix?

Per comprovar l'adequació al que preveu la normativa específica aplicable, les instal•lacions d'alt risc estan subjectes a una revisió per part d'una entitat o servei autoritzat, amb la periodicitat següent:

 - Torres de refrigeració i condensadors evaporatius: 1 any.
 - Centrals humidificadores industrials que generen aerosols: dos anys.
 - Sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn: quatre anys.
 - Instal•lacions termals: 4 anys.
 - Sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació,amb raigs d'alta velocitat o injecció d'aire (balnearis, jacuzzis, piscines, vasos o banyeres terapèutiques, banyeres d'hidromassatge, tractaments amb raigs a pressió i d'altres): 4 anys.

El certificat de revisió és el document emès per una entitat o servei autoritzat que acredita, pel que fa a les operacions de manteniment, neteja i desinfecció a què està subjecte una instal•lació d'alt risc, l'adequació a les condicions fixades a la normativa vigent.

Qui ho pot demanar?

El titular de la instal•lació o un/a representant degudament autoritzat/da.

Quins documents s'han de presentar?

Cal adjuntar el certificat de manteniment emès per l'ECA.

Quina normativa regeix?

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel•losi.

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel•losi.

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

 

 

Què és i per a què serveix?

         Els titulars d'aquestes instal·lacions estan obligats a:

- Declarar-ne l'existència a l'Ajuntament mitjançant l'imprès oficial en el termini d'un mes des de la posada en funcionament.
- Informar de qualsevol modificació i també de la seva retirada.
- Aplicar o contractar els serveis necessaris per aplicar un programa de manteniment i control periòdic.
- Sol·licitar una revisió anual a una entitat autoritzada que emetrà el pertinent certificat de manteniment. Aquest certificat de manteniment s'haurà de presentar al Departament de Salut de l'Ajuntament del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

El titular de la instal·lació o un/a representant degudament autoritzat/da.

Quins documents s'han de presentar?

1. Notificació d'alta de torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
2. Original del document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Plànol de la instal·lació.

Quina normativa regeix?

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Descarregar sol·licituds

Notificació d'alta de torres de refrigeració i condensadors evaporatius

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell