Què és el FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional)?

Objectiu del projecte FEDER. L’actual equip de govern de l’Ajuntament del Vendrell té com a objectiu estratègic la millora de l’entorn urbà del centre del barri marítim de Coma-ruga a través de la recuperació física de diferents elements del patrimoni arquitectònic, artístic i urbanístic. En aquest sentit, l’Àrea de Promoció Econòmica i la Regidoria d’Urbanisme, amb la col·laboració de les regidories de Turisme i de Via Pública, van definir el projecte “Recuperació i dinamització de l'espai públic i elements patrimonials del centre urbà de Coma-ruga com a elements estratègics de foment de l'activitat turística i econòmica”, que al febrer de 2017 va ser seleccionat en el marc del programa FEDER Catalunya 2014-2020.

Pressupost: 2,6 milions d’euros pressupostats: el 50% aportat per la Unió Europea i l’altre 50%, aportat per l’Ajuntament del Vendrell.

Temps d’execució: fins al 2020.

Memòria del projecte presentat el 2016, objecte de fons FEDER per intervenir en l’espai urbanitzat a l’entorn del brollador d’aigües termals de la platja de Coma-ruga, als espais delimitats per l’avinguda de la Generalitat, el passeig Marítim de Coma-ruga, la plaça dels Germans Trillas, l’avinguda del Balneari i el carrer de Josep Pla. Vegeu plànol

Un cop aprovat l’ajut, i de forma prèvia a la licitació dels treballs d’intervenció tècnica (redacció dels projectes i direcció d’obres) en edificació, urbanització i rehabilitació de l’edifici Tabaris i el seu entorn urbà, l’Ajuntament del Vendrell va posar en marxa, a partir del 13 d’octubre de 2018, una experiència de participació ciutadana per definir els usos d’aquest edifici municipal, així com el disseny i les característiques de la nova urbanització del centre de Coma-ruga.

Vídeo de presentació de Coma-ruga, de l'àmbit d'actuació i del projecte FEDER- Vídeo presentat en la sessió del 13-10-2018.

 

 

El Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament del Vendrell es troba actualment en fase d’elaboració. En la seva confecció, segons el previst a l'article 3 del ROM, es vetlla per a que la participació ciutadana sigui l'element primari que presideixi la gestió municipal per tal de donar resposta als interessos propis de la col.lectivitat local.
Per l'Ajuntament del Vendrell és una prioritat fomentar la participació ciutadana, des del convenciment que les aportacions de la ciutadania contribueixen a fer una gestió pública més transparent, propera i eficient.

Què és i per a què serveix?

El Registre Municipal d’Entitats és un registre creat per l’Ajuntament del Vendrell amb la finalitat de reconèixer i garantir a les entitats inscrites els drets reconeguts en aquest Reglament; en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en l’article 158 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

La creació i l’ordenació del Registre Municipal d’Entitats té per objectiu que l’Ajuntament del Vendrell tingui una informació fiable sobre el nombre d’entitats i seccions existents (o que actuen dins de l’àmbit municipal), la seva tipologia, la seva representativitat, el nombre de socis i altres dades que li permetin tenir una imatge fidel del teixit associatiu.

El Registre també ha de permetre conèixer la missió principal de les entitats, per tal de tenir-la en compte en el moment de fer les divisions sectorials. És per això que el Registre recollirà tant la denominació social de l’entitat, que serà classificada en un dels grups que es determinarà des de la regidoria encarregada de gestionar el Registre, com els objectius que estatutàriament pretén assolir i les activitats que es realitzen de manera ordinària.

Qui ho pot demanar?

Totes aquelles associacions sense afany de lucre que estiguin legalment constituïdes, amb seu social al Vendrell i que tinguin per objectiu la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans del Vendrell.

Per tant, formaran part del Registre les associacions de veïns; les associacions de pares i mares d’alumnes; les entitats culturals, esportives, recreatives, de joves i d’esplais; les entitats sindicals, empresarials i professionals, o qualsevol altra que sigui similar legítima en el marc constitucional democràtic. També en formaran part les entitats sense afany de lucre que tinguin la seu social fora del municipi, però que desenvolupin les seves activitats al Vendrell.

Quins documents s'han de presentar?

Alta al Registre d'Entitats: presenteu originals de la següent documentació:

1. Sol·licitud d’inscripció, modificació o baixa al Registre Municipal d’Entitats
2. Estatuts de l’entitat
3. Acta fundacional
4. Última acta de nomenament de càrrecs
5. Targeta amb el número d’identificació fiscal
6. Certificat de nombre de socis
7. Pressupost de l’any en curs
8. Programa d’activitats de l’any en curs
9. Alta al Registre General d’Associacions de la Generalitat
10. En cas de ser una secció dins d’una altra entitat caldrà presentar un certificat del president de l’entitat a la qual pertany conforme és una secció de la mateixa entitat.

Modificació al Registre d'Entitats: presenteu originals de la documentació que acrediti el canvi respecte al registre anterior.

Baixa al Registre d'Entitats: presenteu original de l'acta en la qual s'acordi la baixa al registre.

Quina normativa regeix?

REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS, aprovat definitivament per la corporació municipal, en sessió ordinària, el 17 de juliol de 2012.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Per sol·licitar l’alta, modificació i baixa al registre:

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Per informació i consulta de la documentació:

Oficina de Participació Ciutadana i Pla de Barris
Lloc: A la primera planta de l'Esplai de la Gent Gran del Tívoli
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres, de 9 h a 15 h
Telèfon: 977 10 94 94

Temps de resposta

D’acord amb l’article 158 del TRLMRLC, en el termini de 20 dies des de la sol·licitud d’inscripció, llevat que aquest s’hagi d’interrompre per la necessitat d’aportar documentació no inclosa inicialment. L’Ajuntament del Vendrell notificarà a l’entitat o secció el seu número d’inscripció i, a partir d’aquest moment, es considerarà donada d’alta a tots els efectes.

Quina documentació es lliura?

Al moment de presentar la sol·licitud del Regristre Municipal d'Entitats al SAC:
- Còpia segellada de la sol·licitud d’inscripció, modificació o baixa del Registre Municipal d’Entitats

Un cop introduïda la sol·licitud al Registre Municipal d’Entitats:

La Regidoria de Participació, mitjançant correu electrònic, comunicarà a  l’entitat la resolució segons la petició:
- Comunicació acreditatitava de l’alta i número d’entitat
- Comunicació de la modificació
- o Comunicació de la baixa

Quins serveis intervenen?

Regidoria de Participació Ciutadana

Quin sentit té el silenci?

En positiu.

Descarregar sol·licituds

- Sol·licitud d'inscripció, modificació o baixa del Registre Municipal d'Entitats

- Certificat de nombre de socis

- Certificat secció o grup

- Programa d'activitats i pressupost

- Sol·licitud general per a entitats

- Programa d'activitats i pressupost per a Entitats Esportives

- Sol·licitud material d'activitats

- Declaració responsable

 

 

 

L’Ajuntament del Vendrell té en marxa diversos processos participatius i d’altres de finalitzats que són i han estat instruments per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin opinar sobre el Vendrell i les seves necessitats. Uns processos que contribueixen a fer unes polítiques públiques més eficients i amb un consens més ampli.
En aquest espai concret del web podreu consular els processos participatius oberts o els que ja s'han tancat, conèixer les vies de participació dels que estan en marxa i consultar les conclusions dels processos finalitzats.

©2019 Ajuntament del Vendrell