La Corporació Municipal de l’Ajuntament del Vendrell, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de març de 2014, va adoptar l’acord d’aprovar reglament del servei de teleassistència domiciliària de l’Ajuntament del Vendrell.

 

Què és i per a què serveix?

És un servei d'atenció personal i immediat que proporciona seguretat i tranquil·litat davant de qualsevol situació d'emergència, rebent l'assistència necessària, durant les 24 h del dia, sense haver de moure's de casa.

Qui ho pot demanar?

Persones grans o discapacitats/des que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat. S’establirà prioritat en l’adjudicació cap a les persones majors de 80 anys que viuen soles.

Malgrat això, pot haver-hi valoracions dels Serveis Socials municipals que considerin adequat concedir aquest servei a altres situacions de necessitat. Entre aquests col·lectius cal destacar les persones menors de 80 anys amb dependència, en situació de risc per malaltia o discapacitat, i nul·la o insuficient xarxa de suport familiar i/o social.    

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Volant d'empadronament familiar. (el facilita el SAC).
3. Original i fotocòpia del document d'identitat.
4. Original i fotocòpia de justificants d’ingressos de l’usuari i de la unitat familiar
5. Original i fotocòpia de justificant de l'import de la Pensió de l'any en curs de la Seguretat Social. (Es pot sol·licitar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, c/ Camí Reial, 11, Tel.: 977 66 72 20)

Quina normativa regeix?

- Reglament del Servei de Teleassistència domiciliària publicat a eBOP 2014-07214 de 7 de Juliol de 2014.

Quin preu té?

Cost del servei de teleassistència en funció dels ingressos de la unitat familiar.

- Teleassistència gratuït: el límit dels recursos de la unitat familiar ha de tenir uns ingressos, provenint de remuneració salarial o d’altres fonts, que no superin l'import d'una vegada i mitja l’indicador de renda de suficiència, IRSC (569,12€ x 14= 11.951,52€) (o 2 membres), i/o no podrà disposar d’uns estalvis superiors a 25.000€. En el cas de família monoparental o un/a fill/a amb una disminució reconeguda de l’ICASS s’aplicarà la fórmula de la 2a. columna. El límit esmentat es multiplicarà segons el nombre de membres de la unitat familiar, inclòs el sol·licitant, pel coeficient corrector següent:

Nombre de membres de la                            Coeficient corrector

          Unitat familiar                                      a aplicar

                 2                                                    1'15

                 3                                                    1'30

                 4                                                    1'45

                 5...                                                 1'60...

- Teleassistència a càrrec de l’usuari/ària: aquelles persones que superin els ingressos o estalvis al paràgraf precedent, podran disposar d’aquest Servei, però la quota mensual íntegra (26,46 €*) anirà a càrrec de la persona usuària. En cap cas el preu públic de la quota mensual serà superior al cost de la quota mensual abonada per l’Ajuntament.

    * Aquests imports estan sotmesos a les variacions de l’IPC.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 32
43880 Coma-ruga
Telèfon: 977 68 16 96
Fax: 977 68 03 51

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol•licitud:
1. Es truca a l’interessat o persona de contacte per comunicar que ha estat aprovada la seva sol·licitud i que pot passar pel departament de Serveis Socials a signar el contracte.

Quins serveis intervenen?

Departament de Serveis Socials.

Observacions

- L'adjudicació definitiva del servei quedarà condicionada a les disponibilitats pressupostàries de l'any en curs, a la verificació de la documentació presentada i a la comprovació del compliment de les condicions establertes.
- La presentació d'aquesta sol·licitud suposa l'acceptació incondicional de les normes de funcionament del servei establertes en el Reglament del Servei de Teleassistència domiciliària.

* Requisits:

- Estar empadronat/da i viure al Vendrell.
- Presentar una situació de risc a causa de l’edat avançada, estat de discapacitat o malaltia i aïllament geogràfic o social.
- Tenir telèfon fixe al domicili, així com subministrament elèctric.
- No tenir una malaltia mental greu ni deficiències notòries d’audició o expressió oral que impedeixin la utilització correcta i adequada del Servei.
- Comprometre’s que una persona de confiança o la mateixa policia, que disposin de telèfon, tinguin un joc complet de claus de l’habitatge.
- Sol·licitar l’imprès específic, emplenar-lo i signar-lo degudament.
- Aportar la documentació que sigui requerida

* La persona disposarà d'un medalló còmode i manejable que compta amb un botó que quan s'activa, des de qualsevol lloc de l'habitatge, envia un senyal a la Creu Roja que donarà resposta a qualsevol emergència.

* Per donar de baixa el servei, s'ha de fer una sol·licitud general, indicant-hi el motiu. Passats uns dies, la Creu Roja passarà pel domicili a recollir l'aparell.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de teleassistència

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell