Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell habilita places d'aparcament per a persones amb disminució arreu del municipi.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que tingui la targeta d'aparcament per a persones amb disminució, modalitat conductor, i que estigui empadronat o treballi al municipi. Si la modalitat és no conductor, ha de ser menor de 18 anys i si és més gran ha de tenir un grau de disminució igual o superior al 65 %.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original i fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Croquis de situació de la zona on es demana la plaça d'aparcament (el facilita el SAC).
5. Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials que acrediti el grau de disminució i la superació del bàrem de mobilitat.
6. Fotocòpia de la Targeta d'aparcament per a persones amb disminució.
7. Volant d'empadronament si resideix al Vendrell (el facilita el SAC), o justificant del lloc de treball si no resideix al Vendrell però hi treballa.
8. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

Quina normativa regeix?

- Decret 97/2002 de 5 de març de la Generalitat de Catalunya.
- Ordenança sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Quin preu té?

És un servei gratuït.
L'Ajuntament assumeix el cost de la senyalització horitzontal i vertical.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Quins departaments intervenen?

  Departament de Via Pública.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

4 mesos.

Quina documentació es lliura?

1.  Còpia segellada de la sol·licitud.

Quin sentit té el silenci?

És negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.

On es pot trobar més informació?

Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

Targeta d'aparcament provisional de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

- Decret 97/2002 de 5 de març de la Generalitat de Catalunya.

- Ordenança sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Observacions

- Les zones d'aparcament per disminuïts s'atorguen en funció de la manca d'aquest tipus de places d'aparcament que hi ha a la zona i les pot utilitzar qualsevol disminuït.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de plaça d'aparcament per a persones amb disminució

Autorització de cessió de dades personals

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell