Quina normativa regeix?

Consulteu la Seu Electrònica (ordenances i normativa)

Observacions

Article 86. Treballs a la via pública

En relació amb les obres de construcció de tot tipus, l’horari de feina serà de les 8 h fina a les 22 h, de dilluns a dissabte, els laborables no festius.
Excepcionalment, i en casos justificats, l’Ajuntament podrà autoritzar que es pugui treballar fora de l’horari assenyalat.
Durant el mes d’agost l’execució d’obres estarà limitada, establint-se dues zones, segons plànol adjunt, la zona 1 que comprèn la franja dels Barris Marítims des de la primera línia de platja fins a la via del ferrocarril, i el nucli antic; i la zona 2 que refereix a la resta del terme municipal, d’acord amb el plànol adjunt.
Les condicions seran les següents:

"ZONA 1:-
En el període comprés entre l’1 al 31 d’agost, no es podrà iniciar cap obra i, de les que estiguin iniciades, únicament es podran fer els acabats interiors que no necessitin ajudes de paleta i les obres menors que no causin molèsties.
L’horari laborable serà de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h.
L’horari de transport i descàrrega de material serà de 9 h a 11 h del matí i de 16 h a 17 h de la tarda.

ZONA 2.-
En el període comprès entre l’1 al 31 d’agost, no es podrà iniciar cap obra i, pel que fa a les obres que ja estiguin iniciades, no es podrà continuar cap tasca d’enderrocament, excavacions, fonamentació ni d’estructura vertical i horitzontal.
Si cal, es permetran, mitjançant una prèvia autorització d’aquesta Administració municipal, els tancaments exteriors no estructurals i els envans interiors, justificant adequadament la seva necessitat.
Es podran fer els acabats interiors i les obres menors que no causin molèsties. L’horari laborable serà de 9 h a 14 h i de 16 h a 19 .
L’horari de transport i descàrrega de material serà de 9 h a 11 h del matí i de 16 h a 17 h de la tarda.

Disposicions comunes per a totes dues zones:
- S’exceptuen les reparacions d’emergència.

Per a totes dues zones, en els treballs de construcció, caldrà aplicar totes les mesures oportunes per tal d’evitar superar els valors guia d’immissió fixats a la normativa vigent i, pel cas que això no sigui tècnicament possible, caldrà una autorització expressa de l’Ajuntament, el qual podrà establir un horari determinat en atenció a l’activitat concreta que calgui realitzar."
Es respectaran les festes locals durant els mesos de juliol i agost. En tot cas, caldrà demanar autorització a l’Ajuntament.
L’incompliment d’aquest article es considerarà una infracció greu o molt greu.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell