Què és i per a què serveix?

Quan s'ha construït una piscina és necessari actualitzar les dades del cadastre perquè modifica el valor cadastral de la finca, i per tant, la quota de l'Impost de Béns Immobles.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que hagi construït una piscina a la seva propietat.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física
3. Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI satisfet sobre la finca objecte d'alteració.
4. Model de declaració d'alteració cadastral 900D. Es pot trobar al lloc Web de la Gerència Territorial del Cadastre: web del cadastre
5. Fotocòpia de l'escriptura de propietat de l'immoble.
6. Certificat final d'obra de la piscina o bé el document en què declaren que la piscina està acabada.
7. Fotografies de la piscina acabada.
8. Plànol o croquis de la piscina assenyalant les dimensions, així com indicant distància entre piscina i valla o algun altre punt de referència (com pot ser la vivenda).

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament de Cadastre (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 11
c/e: cadastre@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Gerència Territorial de Cadastre de Tarragona
C. Pere Martell, 38-40
Telèfon 977 24 58 00
Fax 977 23 66 16

O bé a l'adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 any

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia de la sol·licitud segellada.

En resoldre's la sol·licitud:
La Gerència Territorial del Cadastre envia una notificació amb l'alteració produïda i el nou valor cadastral de l'immoble.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària
Gerència Territorial del Cadastre

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Al lloc web del cadastre

Descarregar sol·licitud

MODEL 900D

Autorització general

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell