Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà titular d'una llicència de gual.

Quins documents s'han de presentar?

1. Sol·licitud específica (a l'apartat descarregar sol·licituds).
2. Document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Últim rebut pagat.
4. Pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació.

Quins serveis intervenen?

Departament de Via Pública

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud de placa de gual per vella, pèrdua o robatori

Observacions

Durant els 15 dies posteriors a l'entrega de la placa de gual, el departament de Via Pública procedirà a pintar la senyalització horitzontal sempre i quan aquesta placa hi estigui col·locada. Passat aquest termini, el titular de la placa haurà de comunicar, trucant al telèfon 977 155453, la col·locació de la mateixa i el departament pintarà la marca vial.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud senyalització de gual

Tornar

Què és i per a què serveix?

La pintura que senyalitza un gual permanent a la via pública, amb el temps desapareix. En aquest cas, el ciutadà titular d'una llicència de gual podrà sol·licitar que es pinti de nou.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà titular d'una llicència de gual.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica (a l'apartat descarregar sol·licituds).
2. Document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Últim rebut pagat.
4. Pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació.

Quins serveis intervenen?

Departament de Via Pública

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud de placa de gual per vella, pèrdua o robatori

Observacions

Durant els 15 dies posteriors a l’entrega de la placa de gual, el departament de Via Pública procedirà a pintar la senyalització horitzontal sempre i quan aquesta placa hi estigui col·locada. Passat aquest termini, el titular de la placa haurà de comunicar, trucant al telèfon 977 155453, la col·locació de la mateixa i el departament pintarà la marca vial.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud senyalització de gual

 

 

Què és i per a què serveix?

Quan la persona titular d'un gual ja no l'utilitzi per a l'entrada i sortida de vehicles i per tant no faci ús del domini públic, pot sol·licitar la baixa de la llicència.

El Departament de Via Pública serà qui faci la inspecció per tal de determinar, posteriorment, per part de la Junta de Govern si la baixa de la llicència és procedent o no.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona titular d'un gual.

Quins documents s’han de presentar?

El primer pas és sol·licitar la baixa motivada, explicant els motius pels quals cesa l'activitat de gual. Aquesta es farà mitjançant sol·licitud general presentant el document d'identitat.
Si el departament accepta la baixa, la persona titular rebrà un comunicat on se li informarà de la documentació que ha de presentar, que per norma general és la següent:
- Document d'identitat de la persona titular
- Fotocòpia de l'últim rebut de gual pagat
- Placa de gual. Si la placa ha estat robada, cal presentar la denúncia.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Presencialment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

3 mesos

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificant la resolució.

Quins serveis intervenen?

Departament de Via Pública
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència de gual: canvi de nom
Sol·licitud de placa de gual per vella, pèrdua o robatori

Observacions

* La baixa tindrà efectes a partir de l'any següent al de la seva sol·licitud. El termini de presentació de la sol·licitud de baixa, sense que suposi el pagament de la taxa, serà fins al 31 de gener de l'any en el qual es farà efectiva la baixa. Si la sol·licitud es fa a partir de l'1 de febrer es cobrarà l'import total de la taxa.

* Si el titular no sol·licita la baixa de la llicència estarà obligat a efectuar el pagament de la taxa.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

Què és i per a què serveix?

La llicència de gual suposa l'autorització per a l'us restringit de la via pública (vorera) per a l'entrada i sortida de vehicles d'un garatge.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que sigui titular d'una plaça d'aparcament individual o d'una casa unifamiliar amb garatge, o qualsevol comunitat de veïns (representats o no per un administrador) que disposin d'aparcament comunitari.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica de llicència de guals i acta de manifestació i declaració, on s'haurà d'indicar el tipus d'ús del gual, és a dir, càrrega-descàrrega, comunitari etc...
2. Còpia del NIF o del document d'identitat de l'interessat.
3. En el cas de vivenda unifamiliar: últim rebut de l'IBI.
4. Quan es tracti d'un bloc de pisos: original de l'escriptura o còpia simple on consti el garatge i aquesta haurà de detallar el número de places d'aparcament (escriptura de divisió horitzontal).
5. Plànol de situació indicant exactament l'entrada i/o sortida de vehícles.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

45 dies aprox.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia de la sol·licitud amb el número de registre d'entrada.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Llicència de gual.

A les dependències de la Policia Municipal (Departament de Via Pública):
1. Placa de gual (veure apartat d'observacions)

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributaria
Departament de Via Pública

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Pagament i recollida d'una llicència de gual

Llicència de gual: baixa
Llicència de gual: canvi de nom
Sol·licitud de placa de gual per vella, pèrdua o robatori

Observacions

* Als 30-35 dies hàbils següents a la data que consti en el registre d'entrada de la sol·licitud el departament responsable notificarà per correu certificat la liquidació i la llicència de gual a la persona interessada.

* L'interessat haurà d'anar a recollir la placa de gual a les dependències de Via Pública, a l'edifici annex a la Policia Municipal (Ctra. Calafell, 1-3) i presentar el seu document d'identitat i el justificant de pagament de la llicència. 

L'horari de recollida de la placa serà de dilluns a divendres de 8 h a 14 h i dilluns a la tarda de 16 h a 19 h.

* En el cas de pàrquings comunitaris:

Si volen pagar els rebuts de manera individualitzada, hauran de fer la sol·licitud a part i adjuntar:
- l'acta de la comunitat conforme tots els propietaris estan d'acord, la relació de propietaris on consti el nom, el document oficial d'identitat, un telèfon de contacte, l'adreça fiscal i les places de les quals són titulars.
- l'escriptura de divisió horitzontal o notes registrals de les places d'aparcament.

Aquesta individualització, però, serà per als propers exercicis. L'alta s'ha de pagar sencera a nom de la comunitat de propietaris.

* Si una Comunitat de Propietaris necessita més d'una placa de gual, perquè tenen una porta d'entrada i una altre de sortida per exemple, serà necessari que en el moment de sol.licitar la llicència de gual adjunti un planol de situació de la finca senyalant aquestes característiques particulars i que s'indiqui expressament en la sol·licitud.

* Les Comunitats han de presentar fotocòpia de l'escriptura de l'entitat destinada a pàrquing o bé de l'escriptura de declaració d'obra nova o de dívisió horitzontal on consti la superfície o número de places de pàrquing. En cas que no ho tinguin ho han de demanar al registre de la propietat o al promotor de l'obra.

* Bonificació de la taxa: Gaudiran d’una bonificació de fins el 100% les persones amb minusvalia (condició legal en el mateix grau o superior al 33%), que sent titulars d’habitatges unifamiliars que es trobin gravades per una unitat en l’esmentada taxa, o bé, siguin titulars d’una única plaça d’aparcament en aparcaments comunitaris, sempre i quan hi tinguin la residència habitual.
Les persones interessades podran sol·licitar davant l’Administració l’atorgament de la bonificació i hauran d’acreditar el grau de minusvalia.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'alta de gual

 

 

Què és i per a què serveix?

És el canvi de titularitat de la llicència de gual.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que gaudeixi d'una plaça d'aparcament en casa unifamiliar o en un aparcament comunitari.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia de l'últim rebut de gual pagat.
4. Original i fotocòpia de l'escriptura o còpia simple.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

La sol·licitud de canvi de nom de la llicència de gual és gratuita.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificant la resolució.

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària

On es pot trobar més informació?

Llicència de gual: alta
Llicència de gual: baixa
Llicència de gual: canvi de placa per vella, pèrdua o robatori
Sol·licitud per pintar la vorera quan hi ha concedit un gual

Observacions

* Bonificació de la taxa: Gaudiran d'una bonificació de fins el 100% les persones amb minusvalia (condició legal en el mateix grau o superior al 33%), que sent titulars d'habitatges unifamiliars que es trobin gravades per una unitat en l'esmentada taxa, o bé, siguin titulars d'una única plaça d'aparcament en aparcaments comunitaris, sempre i quan hi tinguin la residència habitual.
Les persones interessades podran sol•licitar davant l'Administració l'atorgament de la bonificació i hauran d'acreditar el grau de minusvalia.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell