Què és i per a què serveix?

En alguns casos; per suspendre un procediment, per fraccionar una pagament, per garantir una llicència o un permís, per una licitació, per un contracte, etc, cal dipositar una fermança a l'Administració per garantir el compliment dels requisits establerts. Aquesta fermança es pot dipositar en metàl·lic o mitjançant un aval.
Un cop finalitzat el termini de garantia la persona interessada pot sol·licitar la devolució.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que hagi dipositat una fermança.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Original de la Carta de pagament de la fermança o aval bancari
5. En el cas de fermança dipositada en metàl·lic, emplenar les dades bancàries de la sol·licitud de devolució de fermança per poder efectuar l'ingrés de l'import a retornar i adjuntar la fotocòpia de la cartilla o altre document on constin les dades bancàries.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

3 mesos

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la resolució.
2. Devolució de l'import corresponent mitjançant transferència bancària, si s'escau.
3. Devolució del rebut original, si s'escau.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres
Servei de Gestió Tributària.
Serveis Econòmics (Tresoreria).
Servei de Contractació.

Quin sentit té el silenci?

Negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Retorn / devolució de fermança per gestió de residus

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud devolució de fermança

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell