Què és i per a què serveix?

Informació sobre els períodes de pagament dels diferents conceptes pels quals es pot tributar a l'Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Calendari de pagament

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Descarregar sol·licituds

Calendari del contribuent 2021

 

 

Què és i per a què serveix?

En alguns casos; per suspendre un procediment, per fraccionar una pagament, per garantir una llicència o un permís, per una licitació, per un contracte, etc, cal dipositar una fermança a l'Administració per garantir el compliment dels requisits establerts. Aquesta fermança es pot dipositar en metàl·lic o mitjançant un aval.
Un cop finalitzat el termini de garantia la persona interessada pot sol·licitar la devolució.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que hagi dipositat una fermança.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Original de la Carta de pagament de la fermança o aval bancari
5. En el cas de fermança dipositada en metàl·lic, emplenar les dades bancàries de la sol·licitud de devolució de fermança per poder efectuar l'ingrés de l'import a retornar i adjuntar la fotocòpia de la cartilla o altre document on constin les dades bancàries.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

3 mesos

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la resolució.
2. Devolució de l'import corresponent mitjançant transferència bancària, si s'escau.
3. Devolució del rebut original, si s'escau.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres
Servei de Gestió Tributària.
Serveis Econòmics (Tresoreria).
Servei de Contractació.

Quin sentit té el silenci?

Negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Retorn / devolució de fermança per gestió de residus

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud devolució de fermança

 

 

Què és i per a què serveix?

Quan s'efectua algun canvi de domicili fiscal, es detecta que hi ha alguna errada al document d'identitat, en algun dels cognoms, etc, s'ha de comunicar a l'Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica.

Quins documents s’han de presentar?

1.  Sol·licitud específica.
2.  Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3.  Original i fotocòpia del certificat del registre civil, quan es tracta d'un canvi de nom o cognoms.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Al moment.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Servei d'Atenció a la Ciutadania.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Correcció i actualització de dades jurídiques al Cadastre

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'actualització de dades al fitxer únic del contribuent

 

 

Què és i per a què serveix?

Es pot fraccionar o ajornar el pagament dels deutes tributaris i altres deutes de dret públic, en període voluntari, si ho demanen les persones que hi estan obligades, quan la seva situació econòmicofinancera, discrecionalment estimada per l’Administració, els impedeixi transitòriament el pagament dels seus deutes.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d’aquesta, que tingui deutes amb l’Ajuntament del Vendrell.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud d'ajornament/fraccionament.
2. Original del document identificatiu del titular del deute.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Original i fotocòpia de l'escriptura de poders (en cas d'actuar en representació d'una societat o d'una altra persona jurídica).
5. Ordre de domiciliació bancària (SEPA).
6. Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari.
7. Documentació relativa de la manca de liquiditat o referent a la situació financera:
   a. Fotocòpia de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques o declaració de l'impost de societats del darrer any, de la unitat familiar.
   b. Fotocòpia de la pensió.
   c. Fotocòpia del subsidi o prestació d'atur.
8. En el supòsit de no obligació de presentar la declaració de la renda s'ha d'aportar certificat de l'Agència Tributària, i en el supòsit de no rebre cap pensió o prestació s'ha d'aportar certificat de la Seguretat Social i/o de l'INEM.
9. Qualsevol altre document o justificant que es consideri oportú per avaluar la situació econòmicofinancera del sol·licitant.

La domiciliació dels pagaments ajornats o fraccionats és condició sine qua non per al seu atorgament.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

És gratuït. Si bé la tramitació no comporta despesa, l'ajornament o fraccionament suposa l'abonament dels interessos de demora.

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

El termini màxim per a la resolució és de 6 mesos, d'acord amb l'article 52.6 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, si bé s'intentarà no esgotar aquest termini per a la bona marxa de la gestió recaptatòria.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
* Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre's la sol·licitud:
* Si no hi ha tota la documentació necessària, es farà un requeriment.
* Es notificarà el trasllat aprovat per la Junta de Govern especificant les quotes i dates de pagament.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària
Servei de Recaptació.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu d'acord amb allò que disposa l'art. 55.5 del Reglament General de Recaptació, amb relació als articles 43 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició.
Recurs contenciós administratiu.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'ajornament
Sol·licitud de fraccionament
Model d'autorització

Observacions

Criteris generals de concessió d'ajornament i fraccionament:
El termini màxim per al pagament d'un deute de forma ajornada o fraccionada serà:
- Tram 1: de 0 a 1.000 euros, màxim de 6 mesos.
- Tram 2: de 1.001 a 3.000 euros, màxim de 12 mesos.
- Tram 3: de 3.001 euros a 6.000 euros, màxim de 18 mesos.
- Tram 4: més de 6.001 euros, es podran estendre fins a 24 mesos.

Per als deutes inferiors a 6.000 euros, no s'exigirà garantia.

Per als deutes superiors a 6.001 euros, s'exigirà garantia, que es podrà prestar per mitjà d'aval bancari solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca, acompanyant la sol·licitud del corresponent compromís exprés i irrevocable de l'entitat de formalitzar l'aval necessari si es concedeix l'ajornament sol·licitat.

La garantia haurà d'aportar-se en el termini de trenta dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la notificació de l'acord de concessió, l'eficàcia del qual quedarà condicionada a l'esmentada aportació.

 

 

 

Què és i per a què serveix?

Quan es produeix la duplicitat de pagament d'algun impost o taxa o per qualsevol altre tipus d'ingrés indegut produït a l'Ajuntament, la persona interessada pot sol·licitar la devolució de l'import mitjançant una sol·licitud.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que es vegi afectada per un ingrés indegut.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Rebut original pagat. En el cas de duplicitat cal aportar una fotocòpia del rebut pagat correctament i l'original del rebut duplicat.
5. En el cas de l'impost de vehicles, fotocòpia del document de baixa tramitat a Trànsit (no sol.licitud de baixa), del document de cessió del vehicle a l'Ajuntament o del certificat de destrucció del vehicle.
6. En el cas d'escombraries domèstiques, fotocòpia de l'escriptura de canvi de titularitat.
7. En el cas d'escombraries comercials, fotocòpia de la baixa de l'Impost d'Activitats Econòmiques d'Hisenda o qualsevol altre documentació justificativa de la baixa de l'activitat.
8. Emplenar les dades bancàries de la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts per poder efectuar l'ingrés de l'import a retornar i adjuntar la fotocòpia de la cartilla o altre document on constin les dades bancàries.

Quina normativa regeix?

- Llei general pressupostària 47/2003, de 26 de novembre, art. 25, prescripció de les obligacions.
- Reglament general de desenvolupament de la llei 58/2003, de 17 de desembre, en matèria de revisió en via administrativa.

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

6 mesos

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la resolució.
2. Devolució de l'import corresponent mitjançant transferència bancària, si s'escau.
3. Devolució del rebut original, si s'escau.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Servei de Gestió Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud del càlcul de la part proporcional de l'import de la taxa d'escombraries
Sol·licitud de devolució de la part proporcional de l'impost de vehicles per baixa definitiva

Observacions

* Si s'efectua la devolució d'una part de l'import del rebut, es retornarà a l'interessat el rebut original, mitjançant correu ordinari, a l'adreça que indica la sol·licitud.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de devolució d'ingressos
Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell