Què és i per a què serveix?

Certificat que emet l'Ajuntament del Vendrell a qualsevol ciutadà que necessiti justificar el temps que ha estat o que porta empadronat al Vendrell.
Aquest certificat tant pot ser individual com familiar, com històric.
Normalment, el demanen a altres administracions o els notaris.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que necessiti justificar l'empadronament al Vendrell durant unes dates determinades (des de la data d'alta fins a l'actual, des de la data d'alta fins a la de baixa, etc.).
En representació de l'interessat pot sol·licitar el certificat qualsevol persona que aporti l'autorització corresponent.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud mitjançant model específic (el trobareu a Documents).
2. Document d'identitat original, on surti el nom, cognoms, número del document i una fotografia de l'interessat.
3. Per poder fer la recerca de l´expedient s'ha de fer constar a la sol·licitud quines són les dates que interessen (des de...fins a...), tenint en compte que des de l´any 1996 fins ara les dates ja surten als certificats individuals i familiars.
4. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

Reglament de Població i Demarcació territorial de les Entitats Locals, aprovat per RD 1690/1986 d'11 de juliol i RD 2612/1996, de 20 de desembre que modifica l'anterior.
Resolució d'1 d'abril de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
Resolució de 4 de juliol de 1997, instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del padró municipal.
Llei orgànica 519/92 de 29 d'octubre de regulació de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998 de 24 de maig.
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General.
Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter general.
Reial Decret 994/99 d'11 de juny, Reglament de seguretat dels fitxers automatitzats.

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Horari d'hivern oficina d'empadronament(de l'1 de setembre al 15 de juny)

- Matins: de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h.
- Tardes: dilluns de 17 a 19h. 

Horari d'estiu (del 16 de juny al 31 d'agost)

-De dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h.

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Veure Observacions

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia de la sol·licitud.
2. Liquidació

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Departament de Secretaria.

Quin sentit té el silenci?

No aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

On es pot trobar més informació?

Volant d'empadronament individual i familiar

Observacions

-En cas de pèrdua del DNI o d'una altra documentació oficial s'ha de presentar la denúncia corresponent i el resguard conforme s'ha sol·licitat un de nou.

Temps de resposta:
-Certificat posterior a 1/03/1991: 7 dies.
-Certificat anterior a 1/03/1991: d'una setmana a 15 dies.
Si ha de ser abans del termini establert s'haurà d'especificar a la sol·licitud que és URGENT i la data límit que té per presentar el document. En aquest cas, el ciutadà podrà trucar per confirmar si està fet o no el certificat.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud certificat d'empadronament

Model d'autorització