Què és i per a què serveix?

És un permís de renovació anual per als paradistes habituals del Mercat d'Antiquaris i Brocanters que els autoritza a vendre els seus productes.

Es celebra el 2n dissabte de cada mes, a la Rambla del Vendrell, de 9 h a 15 h.

Qui ho pot demanar?

Els paradistes que tenien autorització anual l’any anterior.

Quins documents s'han de presentar?

De forma electrònica (requereix autenticació):
1. instància genèrica. Caldrà especificar si es vol participar de forma anual o de forma esporàdica. 
2. còpia de la pòlissa de responsabilitat civil amb el seu rebut vigent.

De forma presencial s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC (presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC):
1. Sol·licitud general (caldrà especificar si es tracta de la renovació del mercat).
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una altra persona física.
4. Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil amb el rebut vigent.

*Si la sol·licitud es presenta a través de la seu electrònica, s'haurà d'omplir la instància genèrica i caldrà especificar si es tracta de la renovació anual del mercat.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Pagament:
La notificació de la liquidació servirà d’autorització per a la participació en el mercat.

En quines dates es pot fer?

A principi d'any.

Com i on es pot presentar?

Accés electrònic a través d'Internet: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Durant tot l'any.

Quina documentació es lliura?

Presencialment es lliurarà còpia de la instància amb el registre.

Quins serveis intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.
Servei d'Atenció a la Ciutadania.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud

Model d'autorització

Tràmits relacionats

Mercat d'Antiquaris i Brocanters

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell