Què és i per a què serveix?

És un títol oficial que acredita la condició de família nombrosa i dóna dret a diferents beneficis i avantatges davant d'institucions, entitats, establiments comercials, etc.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol família amb tres o més fills o filles, siguin o no comuns. També s'entén per família nombrosa altres composicions familiars que es poden consultar en l'apartat "Altres informacions".

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
Es pot trobar aTítol de família nombrosa, a l'apartat de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Cal introduir en el cercador el tràmit "Sol·licitud del títol de família nombrosa" i indicar "fer sol·licitud".

Quina normativa regeix?

Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Oficina de Benestar i Família de la Generalitat
Casal Cívic del Vendrell
C/ U d'Octubre, 12
Telèfon 977 66 75 26
Fax 977 66 73 10

Horari:
- de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

Temps de resposta

Indeterminat.

Quins serveis intervenen?

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

On es pot trobar més informació?

Bonificació de l'IBI a les famílies nombroses

 

 

Què és i per a què serveix?

El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe d'adequació de l'habitatge favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars que pretén reagrupar.
L'informe es fomentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud, en l'informe tècnic elaborat per l'ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual i, si és el cas, en la informació consultada a altres administració o organismes. Aquest informe s'enviarà a l'Oficina d'Estrangeria i a la persona estrangera sol·licitant per correu certificat a l'adreça que hagi fet constar en el formulari de sol·licitud de l'informe d'adequació de l'habitatge.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que vulgui portar a un familiar directe, pare/mare/fill/a, de l'estranger.
Per al reagrupament familiar d'ascendents ha de tenir una autorització de residència de llarga durada. El reagrupant haurà d'haver obtingut la renovació de la seva autorització de residència inicial o, com a mínim, haver sol·licitat la renovació de la mateixa.

L'estranger que pretengui renovar la seva autorització de residència temporal ha de portar un escrit oficial de la Subdelegació del Govern de Tarragona.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol.licitud general.
2. Original i fotocòpia del passaport vigent complet de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia de l'autorització de residència o de residència i treball del reagrupant ja renovada o, si s'escau, conjuntament fotocòpia de l'autorització i fotocòpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.
4. Acreditar una permanència continuada al Vendrell durant un període mínim de sis mesos.
5. Volant d'empadronament familiar (el facilita l'Ajuntament).
6. Plànol de situació de la finca (el facilita l'Ajuntament).
7. Llogaters: Fotocòpia del contracte de lloguer.
8. Propietaris: Fotocòpia de l'escriptura de propietat.
9. Fotocòpia de l'últim rebut de llum i d'aigua.
10. Pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

REIAL DECRET 557/2011, de 20 d'abril pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009. (BOE núm. 103 publicat el 30/04/2011)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:
Regidoria de Serveis Socials
C/ Quarter, 2
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 16
Fax 977 16 64 05

Temps de resposta

La valoració de l'informe es notificarà a la persona interessada per correu certificat des del Departament de Benestar Social i Família, amb un termini màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de la Direcció General per a la Immigració, d'acord amb el que disposa l'article 42.3b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú en relació amb l'article 41.7 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quina documentació es lliura?

Al moment, còpia de l'Imprès Oficial INFO1 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya segellat.

Quins serveis intervenen?

Departament de Serveis Socials

Observacions

L'Ajuntament del Vendrell es posarà en contacte telefònic amb els interessats per determinar el dia i l'hora en que el tècnic passarà a fer la inspecció de la vivenda.
L'informe d'habitatge té una caducitat de 3 mesos.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per reagrupament familiar

Sol·licitud general (instància)

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Per a més informació a:

Regidoria  de Serveis Socials

C/ Quarter, 4

43700 El Vendrell

Telèfon 977 16 64 16

Fax 977 16 64 05

Què és i per a què serveix?

El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe d’arrelament social favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la integració social de la persona interessada.

L’informe es fomentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud, i, si cal , en la informació consultada a altres administració o organismes. Aquest informe s’enviarà a l’Oficina d’Estrangeria  i a la persona estrangera sol·licitant per correu certificat a l’adreça que hagi fet constar en el formulari de sol·licitud de l’informe d’arrelament social.

 La persona estrangera sol·licitant podrà acompanyar la sol·licitud de qualsevol document que, al seu criteri, sigui determinant de la seva integració social en els termes que indica l’article 124.2 del Reial decret 557/2011, de 20 d’abril.

 Aquest informe es basarà amb les dades que aportarà la tècnica responsable de la Regidoria de Serveis Socials. Aquestes dades valoraran el temps de permanència de l’interessat en el seu domicili habitual, mitjans econòmics dels que disposi, vincles familiars amb residents a l’Estat espanyol, els esforços d’integració a través del seguiment de programes d’inserció sociolaborals i culturals (coneixement de la societat catalana), els coneixements lingüístics i la col·laboració en les xarxes socials.

Qui ho pot demanar?

La sol·licitud ha de ser presentada per la persona estrangera que tingui el domicili habitual al municipi del Vendrell i que pretengui tramitar una autorització de residència temporal per a l’arrelament social.

L'estranger que pretengui renovar la seva autorització de residència temporal ha de portar un escrit oficial de la Subdelegació del Govern de Tarragona.

Quins documents s’han de presentar?

1.  Sol·licitud específica.
2. Original i fotocòpia del passaport vigent complet de la persona sol•licitant.
3. Original i focotòpia del NIE Caducat (en cas de tenir-ne)
4. Acreditar una permanència continuada al Vendrell durant un període mínim de sis mesos.
5. Documentació que acrediti la seva permanència continuada a Espanya durant un període mínim de tres anys, per tenir validesa haurà de ser emesa o registrada per una Administració pública espanyola, original o fotocòpia compulsada i contenir les dades d'identificació de l'interessat..
6. Documentació que pugui acreditar vincles familiars amb residents a l'Estat espanyol en cas de tenir-ne.
7. Justificació de col•laboració en xarxes socials.
8. Justificació de participació a cursos o programes d'inserció sociolaboral.
9. Justificació de participació a cursos o programes d'inserció cultural (coneixement de la cultura i la llengua catalana).
10. Certificat d'assistència a cursos de coneixement lingüístic
11. Contracte de treball signat pel treballador estranger i per l'empresari amb una durada no inferior a un any (en cas de dependre de la parella veure observacions).
12. Volant d'empadronament
13. Pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

REIAL DECRET 557/2011, de 20 d'abril pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4/200, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009. (BOE núm. 103 publicat el 30/04/2011)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:
Regidoria de Serveis Socials
C/ Quarter, 2
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 16
Fax 977 16 64 05

Temps de resposta

La valoració de l’informe es notificarà a la persona interessada per correu certificat des del Departament de Benestar Social i Família, amb un termini màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de la Direcció General per a la Immigració, d’acord amb el que disposa l’article 42.3b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú en relació amb l’article 41.7 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quina documentació es lliura?

Al moment, còpia de l’Imprès Oficial INFO2 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya segellat.

Quins serveis intervenen?

Departament de Serveis Socials

Observacions

En el cas de no tenir contracte de treball perquè la persona interessada depèn del seu marit o muller, s'haurà d’acreditar:

- Contracte de treball del cònjuge treballador/a.

- Certificat de matrimoni o llibre de família.

- Declaració jurada del cònjuge treballador/a conforme viuen junts.

La tècnica de Serveis Socials, responsable de tramitar l’informe d’arrelament al Departament de Benestar Socials i Família, portarà a terme una entrevista individualitzada amb la persona sol·licitant.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud proposta d'informe d'arrelament social

Sol·licitud general (instància)

 

 

Què és i per a què serveix?

Servei d'assessorament jurídic i psicològic que ofereix l'Ajuntament del Vendrell a través dels Serveis Socials.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol dona empadronada al municipi.

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:
Serveis Socials
C. Quarter, 2
Telèfon: 977 16 64 16
Horari: De dilluns a divendres de 9.30 h a 14.15 h i dilluns de 16 h a 19h.

Temps de resposta

Al moment

Quins serveis intervenen?

Regidoria de Serveis Socials

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Centre de mediació familiar de Catalunya

Observacions

* Des de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya s'ofereix el Servei d'Intervenció en Crisis Greus en l'Àmbit de la Violència Masclista que consisteix en una assistència psicològica immediata en el lloc de l'incident en el termini de temps més breu possible.
(Més informació als documents)
Telèfon: 900 900 120.

Descarregar sol·licituds

Díptic Institut Català de les Dones I

Díptic Institut Català de les Dones II

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell