Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta targeta és facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones que presentin mobilitat reduïda a causa d'una malaltia d'extrema gravetat que suposi una reducció substancial de l'esperança de vida. Aquesta targeta serà amb la modalitat de titular no conductor.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona, empadronada al municipi que presenti mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i demés condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de la targeta d'aparcament, tal com es refereix el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre.

Quins documents s'han de presentar?

1. Sol·licitud específica (portar annex a aquesta sol·licitud: Informe per a l'acreditació dels requisits per a la Targeta d'Aparcament Provisional, emplenat pel/per la metge/essa de família dels serveis públics de Salut).
2. Dues fotografies tipus carnet de la persona interessada.
3. Original del document d'identitat de la persona interessada.
4. Original del NIE, en cas que la persona interessada sigui estrangera.
5. Original de la documentació que acrediti la representació legal, si escau.
6. Volant d'empadronament del titular (ha d'estar empadronat al municipi).
7. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

* ENTREGA DE TARGETA D'APARCAMENT EN CAS DE DEFUNCIÓ O MODIFICACIÓ DEL BAREM DE MOBILITAT REDUÏDA.
1. Sol·licitud específica.
2. Entrega de la targeta d'aparcament (original).

Quina normativa regeix?

- Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre – disp.ad.1a, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. (DOGC núm. 3602 publicat el 25/03/2002).
- Recomanació del Consell, de 3 de març de 2008, per la qual s'adapta la Recomanació 98/376/CE sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. (2008/205/CE) (DOUE núm. L 063 publicat el 07/03/2008).
- Recomanació del Consell de 4 de juny de 1998 sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. (98/376/CE) (DOUE núm. L 167 publicat el 12/06/1998).
- Accedir a la Seu Electrònica (Ordenances Reguladores): Ordenança sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

7 dies un cop l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) hagi validat l’informe mèdic.  

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Targeta d'aparcament.

Quins serveis intervenen?

- Departament de Serveis Socials

- Equip de Valoració i Orientació (EVO) del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD)

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Web de Benestar Social de la Generalitat
Places d'aparcament per a persones amb disminució

Observacions

* Les compulses es faran a les dependències del SAC.

Un cop rebi la carta on es notifica que per Junta de Govern Local se li ha  aprovat la Targeta d'aparcament per a persones amb disminució, s'ha de passar pel departament de Serveis Socials on li donaran la targeta.

* Requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març: persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud targeta aparcament provisional -Gencat-

Sol·licitud targeta aparcament col·lectiu provisional -Gencat-

Autorització de cessió de dades personals

Sol·licitud d'entrega de targeta d'aparcament

Declaració jurada

Declaració responsable

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell