Què és i per a què serveix?

El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe d'adequació de l'habitatge favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars que pretén reagrupar.
L'informe es fomentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud, en l'informe tècnic elaborat per l'ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual i, si és el cas, en la informació consultada a altres administració o organismes. Aquest informe s'enviarà a l'Oficina d'Estrangeria i a la persona estrangera sol·licitant per correu certificat a l'adreça que hagi fet constar en el formulari de sol·licitud de l'informe d'adequació de l'habitatge.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que vulgui portar a un familiar directe, pare/mare/fill/a, de l'estranger.
Per al reagrupament familiar d'ascendents ha de tenir una autorització de residència de llarga durada. El reagrupant haurà d'haver obtingut la renovació de la seva autorització de residència inicial o, com a mínim, haver sol·licitat la renovació de la mateixa.

L'estranger que pretengui renovar la seva autorització de residència temporal ha de portar un escrit oficial de la Subdelegació del Govern de Tarragona.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol.licitud general.
2. Original i fotocòpia del passaport vigent complet de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia de l'autorització de residència o de residència i treball del reagrupant ja renovada o, si s'escau, conjuntament fotocòpia de l'autorització i fotocòpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.
4. Acreditar una permanència continuada al Vendrell durant un període mínim de sis mesos.
5. Volant d'empadronament familiar (el facilita l'Ajuntament).
6. Plànol de situació de la finca (el facilita l'Ajuntament).
7. Llogaters: Fotocòpia del contracte de lloguer.
8. Propietaris: Fotocòpia de l'escriptura de propietat.
9. Fotocòpia de l'últim rebut de llum i d'aigua.
10. Pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

REIAL DECRET 557/2011, de 20 d'abril pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009. (BOE núm. 103 publicat el 30/04/2011)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:
Regidoria de Serveis Socials
C/ Quarter, 2
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 16
Fax 977 16 64 05

Temps de resposta

La valoració de l'informe es notificarà a la persona interessada per correu certificat des del Departament de Benestar Social i Família, amb un termini màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de la Direcció General per a la Immigració, d'acord amb el que disposa l'article 42.3b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú en relació amb l'article 41.7 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quina documentació es lliura?

Al moment, còpia de l'Imprès Oficial INFO1 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya segellat.

Quins serveis intervenen?

Departament de Serveis Socials

Observacions

L'Ajuntament del Vendrell es posarà en contacte telefònic amb els interessats per determinar el dia i l'hora en que el tècnic passarà a fer la inspecció de la vivenda.
L'informe d'habitatge té una caducitat de 3 mesos.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per reagrupament familiar

Sol·licitud general (instància)

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Per a més informació a:

Regidoria  de Serveis Socials

C/ Quarter, 4

43700 El Vendrell

Telèfon 977 16 64 16

Fax 977 16 64 05

©2019 Ajuntament del Vendrell