Els ajuts d’urgència social són prestacions socials de caràcter econòmic que tenen com a finalitat pal·liar les situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència i prevenir, pal·liar i evitar situacions d’exclusió social.

 

Per poder sol·licitar un Ajut d’urgència social cal concertar cita prèvia amb l’Equip bàsic d’atenció social dels Serveis socials bàsics.

 

Dades de contacte dels Serveis socials:

Regidoria de Serveis socials

C/ Quarter, 4

43700 El Vendrell

Telèfon: 977 16 64 16

C/e: serveissocials@elvendrell.net

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

L’Equip bàsic d’atenció social atén amb cita prèvia.

 

Reglament de Prestacions socials de caràcter econòmic

 

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta targeta és facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones que presentin mobilitat reduïda a causa d'una malaltia d'extrema gravetat que suposi una reducció substancial de l'esperança de vida. Aquesta targeta serà amb la modalitat de titular no conductor.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona, empadronada al municipi que presenti mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i demés condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de la targeta d'aparcament, tal com es refereix el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre.

Quins documents s'han de presentar?

1. Sol·licitud específica (portar annex a aquesta sol·licitud: Informe per a l'acreditació dels requisits per a la Targeta d'Aparcament Provisional, emplenat pel/per la metge/essa de família dels serveis públics de Salut).
2. Dues fotografies tipus carnet de la persona interessada.
3. Original del document d'identitat de la persona interessada.
4. Original del NIE, en cas que la persona interessada sigui estrangera.
5. Original de la documentació que acrediti la representació legal, si escau.
6. Volant d'empadronament del titular (ha d'estar empadronat al municipi).
7. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

* ENTREGA DE TARGETA D'APARCAMENT EN CAS DE DEFUNCIÓ O MODIFICACIÓ DEL BAREM DE MOBILITAT REDUÏDA.
1. Sol·licitud específica.
2. Entrega de la targeta d'aparcament (original).

Quina normativa regeix?

- Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre – disp.ad.1a, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. (DOGC núm. 3602 publicat el 25/03/2002).
- Recomanació del Consell, de 3 de març de 2008, per la qual s'adapta la Recomanació 98/376/CE sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. (2008/205/CE) (DOUE núm. L 063 publicat el 07/03/2008).
- Recomanació del Consell de 4 de juny de 1998 sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. (98/376/CE) (DOUE núm. L 167 publicat el 12/06/1998).
- Accedir a la Seu Electrònica (Ordenances Reguladores): Ordenança sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

7 dies un cop l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) hagi validat l’informe mèdic.  

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Targeta d'aparcament.

Quins serveis intervenen?

- Departament de Serveis Socials

- Equip de Valoració i Orientació (EVO) del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD)

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Web de Benestar Social de la Generalitat
Places d'aparcament per a persones amb disminució

Observacions

* Les compulses es faran a les dependències del SAC.

Un cop rebi la carta on es notifica que per Junta de Govern Local se li ha  aprovat la Targeta d'aparcament per a persones amb disminució, s'ha de passar pel departament de Serveis Socials on li donaran la targeta.

* Requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març: persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud targeta aparcament provisional -Gencat-

Sol·licitud targeta aparcament col·lectiu provisional -Gencat-

Autorització de cessió de dades personals

Sol·licitud d'entrega de targeta d'aparcament

Declaració jurada

Declaració responsable

 

 

 

 

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta targeta és facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones que tinguin acreditat el grau de disminució amb mobilitat reduïda o que compleixen altres criteris que donen dret. Hi ha tres modalitats: targeta per a conductor, targeta per a no conductor i targeta per a transport colectiu.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona empadronada al municipi i que acrediti que supera el barem de mobilitat, o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica. Trobareu la versió imprimible a l'apartat "Documents".
2. Volant d'empadronament del titular (ha d'estar empadronat al municipi).
3. Fotocòpia compulsada del document d'identitat de la persona titular, o bé original i fotocòpia del DI.
4. Dues fotografies del titular de la targeta.
5. Especificar si és titular conductor o titular no conductor. En cas de ser titular conductor, fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia del permis de conduir. El titular no conductor ha de ser major de 3 anys.
6. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de totes les pàgines del Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que SÍ supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.
7. En el cas dels menors d'edat: fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia de la documentació que acrediti la representació legal, en el cas que la persona representant no sigui el pare o la mare.
8. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

       SOL.LICITUD DE RENOVACIÓ

1. Sol·licitud específica.
2. Volant d'empadronament del titular (ha d'estar empadronat al municipi).
3. Fotocòpia compulsada del DI del titular, o bé original i fotocòpia.
4. Dues fotografies.
5. Especificar si és titular conductor o titular no conductor. En cas de ser titular conductor, fotocòpia compulsada del permis de conduir, o bé original i fotocòpia . El titular no conductor ha de ser major de 3 anys.
6. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia de totes les pàgines del Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que SÍ supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.
7. En el cas dels menors d'edat, el representant legal també ha d'aportar original i fotocòpia del DI.
8. Fotocòpia de la targeta vella. Quan es faci entrega de la targeta nova s'haurà de lliurar la vella.
9. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

SOL.LICITUD PER PÈRDUA
1. Sol·licitud específica.
2. Volant d'empadronament del titular (ha d'estar empadronat al municipi).
3. Fotocòpia compulsada del DI del titular, o bé original i fotocòpia.
4. Dues fotografies.
5. Especificar si és titular conductor o titular no conductor. En cas de ser titular conductor, fotocòpia compulsada del permis de conduir, o bé original i fotocòpia. El titular no conductor ha de ser major de 3 anys.
6. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia de totes les pàgines del Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que SÍ supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.
7. En el cas dels menors d'edat, el representant legal també ha d'aportar original i fotocòpia del DI.
8. Declaració signada manifestant que han perdut la targeta o fotocòpia de la denúncia de pèrdua.
9. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT DE TRANSPORT COL·LECTIU PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ
1. Sol·licitud específica. Trobareu una versió imprimible a l'apartat "Descarregar sol·licituds".
2. Original i fotocòpia de la documentació del vehicle.
3. Original i fotocòpia del permís de circulació.
4. Original i fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
5. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials". 

ENTREGA DE TARGETA D'APARCAMENT EN CAS DE DEFUNCIÓ O MODIFICACIÓ DEL BAREM DE MOBILITAT REDUÏDA.

1. Sol·licitud específica. Trobareu una versió imprimible a l'apartat "Descarregar sol·licituds".
2. Entrega de la targeta d'aparcament original.

En el cas de no poder fer entrega de la targeta d'aparcament (per pèrdua o altres circumstàncies), s'haurà d'omplir el document de "Declaració responsable" (consultar l'apartat "Descarregar sol·licituds").

Quina normativa regeix?

- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. (DOGC núm. 3602 publicat el 25/03/2002)
- Recomanació del Consell, de 3 de març de 2008, per la qual s'adapta la Recomanació 98/376/CE sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. (2008/205/CE) (DOUE núm. L 063 publicat el 07/03/2008)
- Recomanació del Consell de 4 de juny de 1998 sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. (98/376/CE) (DOUE núm. L 167 publicat el 12/06/1998)
- Accedir a la Seu Electrònica (Ordenances Reguladores): Ordenança sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Targeta d'aparcament.

Quins serveis intervenen?

Departament de Serveis Socials

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Web de Benestar Social de la Generalitat
Places d'aparcament per a persones amb disminució

Observacions

*Les compulses es faran a les dependències del SAC.

Un cop rebi la carta on es notifica que per Junta de Govern Local se li ha aprovat la Targeta d'aparcament per a persones amb disminució, s'ha de passar pel departament de Serveis Socials on li donaran la targeta.

*Requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març: persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud targeta aparcament individual -Gencat-

Sol·licitud targeta transport col·lectiu -Gencat-

Declaració jurada

Autorització de cessió de dades personals

Sol·licitud d'entrega de targeta d'aparcament

Declaració responsable

 

 

La Corporació Municipal de l’Ajuntament del Vendrell, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de març de 2014, va adoptar l’acord d’aprovar reglament del servei de teleassistència domiciliària de l’Ajuntament del Vendrell.

 

Què és i per a què serveix?

És un servei d'atenció personal i immediat que proporciona seguretat i tranquil·litat davant de qualsevol situació d'emergència, rebent l'assistència necessària, durant les 24 h del dia, sense haver de moure's de casa.

Qui ho pot demanar?

Persones grans o discapacitats/des que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat. S’establirà prioritat en l’adjudicació cap a les persones majors de 80 anys que viuen soles.

Malgrat això, pot haver-hi valoracions dels Serveis Socials municipals que considerin adequat concedir aquest servei a altres situacions de necessitat. Entre aquests col·lectius cal destacar les persones menors de 80 anys amb dependència, en situació de risc per malaltia o discapacitat, i nul·la o insuficient xarxa de suport familiar i/o social.    

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Volant d'empadronament familiar. (el facilita el SAC).
3. Original i fotocòpia del document d'identitat.
4. Original i fotocòpia de justificants d’ingressos de l’usuari i de la unitat familiar
5. Original i fotocòpia de justificant de l'import de la Pensió de l'any en curs de la Seguretat Social. (Es pot sol·licitar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, c/ Camí Reial, 11, Tel.: 977 66 72 20)

Quina normativa regeix?

- Reglament del Servei de Teleassistència domiciliària publicat a eBOP 2014-07214 de 7 de Juliol de 2014.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:
Regidoria de Serveis Socials:
C/ Quarter, 2
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 16
Fax 977 16 64 05

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol•licitud:
1. Es truca a l’interessat o persona de contacte per comunicar que ha estat aprovada la seva sol·licitud i que pot passar pel departament de Serveis Socials a signar el contracte.

Quins serveis intervenen?

Departament de Serveis Socials.

Observacions

- L'adjudicació definitiva del servei quedarà condicionada a les disponibilitats pressupostàries de l'any en curs, a la verificació de la documentació presentada i a la comprovació del compliment de les condicions establertes.
- La presentació d'aquesta sol·licitud suposa l'acceptació incondicional de les normes de funcionament del servei establertes en el Reglament del Servei de Teleassistència domiciliària.

* Requisits:

- Estar empadronat/da i viure al Vendrell.
- Presentar una situació de risc a causa de l’edat avançada, estat de discapacitat o malaltia i aïllament geogràfic o social.
- Tenir telèfon fixe al domicili, així com subministrament elèctric.
- No tenir una malaltia mental greu ni deficiències notòries d’audició o expressió oral que impedeixin la utilització correcta i adequada del Servei.
- Comprometre’s que una persona de confiança o la mateixa policia, que disposin de telèfon, tinguin un joc complet de claus de l’habitatge.
- Sol·licitar l’imprès específic, emplenar-lo i signar-lo degudament.
- Aportar la documentació que sigui requerida

* La persona disposarà d'un medalló còmode i manejable que compta amb un botó que quan s'activa, des de qualsevol lloc de l'habitatge, envia un senyal a la Creu Roja que donarà resposta a qualsevol emergència.

* Per donar de baixa el servei, s'ha de fer una sol·licitud general, indicant-hi el motiu. Passats uns dies, la Creu Roja passarà pel domicili a recollir l'aparell.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de teleassistència

 

 

Què és i per a què serveix?

El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe d'adequació de l'habitatge favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars que pretén reagrupar.
L'informe es fomentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud, en l'informe tècnic elaborat per l'ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual i, si és el cas, en la informació consultada a altres administració o organismes. Aquest informe s'enviarà a l'Oficina d'Estrangeria i a la persona estrangera sol·licitant per correu certificat a l'adreça que hagi fet constar en el formulari de sol·licitud de l'informe d'adequació de l'habitatge.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que vulgui portar a un familiar directe, pare/mare/fill/a, de l'estranger.
Per al reagrupament familiar d'ascendents ha de tenir una autorització de residència de llarga durada. El reagrupant haurà d'haver obtingut la renovació de la seva autorització de residència inicial o, com a mínim, haver sol·licitat la renovació de la mateixa.

L'estranger que pretengui renovar la seva autorització de residència temporal ha de portar un escrit oficial de la Subdelegació del Govern de Tarragona.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol.licitud general.
2. Original i fotocòpia del passaport vigent complet de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia de l'autorització de residència o de residència i treball del reagrupant ja renovada o, si s'escau, conjuntament fotocòpia de l'autorització i fotocòpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.
4. Acreditar una permanència continuada al Vendrell durant un període mínim de sis mesos.
5. Volant d'empadronament familiar (el facilita l'Ajuntament).
6. Plànol de situació de la finca (el facilita l'Ajuntament).
7. Llogaters: Fotocòpia del contracte de lloguer.
8. Propietaris: Fotocòpia de l'escriptura de propietat.
9. Fotocòpia de l'últim rebut de llum i d'aigua.
10. Pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

REIAL DECRET 557/2011, de 20 d'abril pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009. (BOE núm. 103 publicat el 30/04/2011)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:
Regidoria de Serveis Socials
C/ Quarter, 2
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 16
Fax 977 16 64 05

Temps de resposta

La valoració de l'informe es notificarà a la persona interessada per correu certificat des del Departament de Benestar Social i Família, amb un termini màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de la Direcció General per a la Immigració, d'acord amb el que disposa l'article 42.3b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú en relació amb l'article 41.7 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quina documentació es lliura?

Al moment, còpia de l'Imprès Oficial INFO1 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya segellat.

Quins serveis intervenen?

Departament de Serveis Socials

Observacions

L'Ajuntament del Vendrell es posarà en contacte telefònic amb els interessats per determinar el dia i l'hora en que el tècnic passarà a fer la inspecció de la vivenda.
L'informe d'habitatge té una caducitat de 3 mesos.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per reagrupament familiar

Sol·licitud general (instància)

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Per a més informació a:

Regidoria  de Serveis Socials

C/ Quarter, 4

43700 El Vendrell

Telèfon 977 16 64 16

Fax 977 16 64 05

©2019 Ajuntament del Vendrell