Actualment i degut a la situació generada per la Covid 19, el tràmit d’expedició del DNI al Vendrell ha quedat suspès fins a nou avís.

De tota manera us informem que ho podeu fer a les oficines d’expedició del DNI i passaport que estan obertes, sol·licitant cita prèvia al telèfon: 060 o al següent enllaç: https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/ 

Per a més informació: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

 

Què és i per a què serveix?

El DNI és el document públic que acredita l'autèntica personalitat del seu titular. Constitueix el justificant complet de la seva identitat, i serveix, excepte prova en contra, per acreditar la nacionalitat espanyola del seu titular i les dades personals que consigna.
El DNI electrònic facilita múltiples gestions de forma segura a través de mitjans telemàtics i assegura la identitat dels participants en la comunicació.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà espanyol té dret a obtenir el DNI electrònic, des del moment de la seva inscripció al Registre Civil. Els majors de 14 anys estan obligats a tenir-lo, a custodiar-lo i a conservar-lo.

Quins documents s’han de presentar?

*Per a la primera inscripció, s’ha de portar:
- una fotografia, vegeu: (* Observacions 1).
- la partida literal de naixement, on hi consti l’anotació “als efectes de la tramitació del DNI” (ha d'estar en vigor i caduca als 6 mesos). S'ha de portar l’original que facilita el Registre Civil.
Si cap dels pares posseeix la nacionalitat espanyola, caldrà aportar certificació literal de naixement, expedida pel Registre Civil, que faci constar, amb anotació marginal, el precepte legal en virtut del qual s'ha atorgat al menor la nacionalitat espanyola.
Els espanyols nascuts a l'estranger hauran de sol•licitar-la en el Registre Civil consular del país on va inscriure el naixement o en el Registre Civil Central de Madrid.
- Els menors hauran d'anar acompanyats del pare, mare o tutor legal i proveït amb el DNI en vigor.
- Els espanyols residents a l'estranger presentaran el certificat de residència consular expedit per al DNI (haurà d'estar en vigor i caduca als 6 mesos) i el passaport en vigor.
- Quan en virtut de resolució judicial o administrativa s'exerceixi la tutela, hauran d'acompanyar el document acreditatiu de l'atorgament (es podrà aportar fotocòpia sempre que a més es presenti el document original).

* Per a la renovació per caducitat, cal portar:
- DNI.
- Una fotografia, vegeu: (* Observacions 1).
- En cas de variar alguna dada, vegeu: (* Observacions 2 i 3).

* Per a la renovació per canvi de dades del domicili , cal portar:
- DNI.
- Una fotografia, vegeu: (* Observacions 1).
- Volant d’empadronament

* Per a la renovació per canvi de dades personals , cal portar:
- DNI.
- Una fotografia, vegeu: (* Observacions 1).
- Volant d’empadronament, únicament cas de canvi de domicili, (* Observacions 2 i 3).

  * Per a la renovació per pèrdua o robatori, cal portar:
  - Denúncia davant la policia.
  - 1 fotografia: (* Observacions 1) o 2 fotografies, si el DNI és del model antic.
  - En cas de variar alguna dada, vegeu: (* Observacions 2 i 3).

  * Per a la renovació per deterioració, cal portar:
  - DNI.
  - Una fotografia: (* Observacions 1). o dos fotografies, si el DNI és del model antic.
  - En cas de variar alguna dada, vegeu: (* Observacions 2 i 3).

 Quina normativa regeix?

Llei 59/2003, de 19 de desembre
Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre

Quin preu té?

La taxa que determini en cada moment l'administració responsable.

Exempts de pagament:

1.- Renovacions per canvi de dades del domicili, sempre que el DNI estigui en vigor el dia de la renovació.

2.- Persones que aportin el carnet ser família nombrosa en vigor.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any, a excepció dels períodes de vacances: setmana santa, estiu i Nadal.

Com i on es pot presentar?

* Al Vendrell, aquest servei està reservat per a totes les persones empadronades al municipi, tot i que es donarà prioritat a les persones més grans (a partir de 65 anys) i malalts que no es puguin desplaçar.

* Contactar presencialment o via telèfon amb: Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bxs. local 4
Tel.: 977 15 48 39

els dilluns de 9 h a 14.30 h i de 17 h a 19 h.
de dimarts a divendres de 9 h a 14. 30 h
Tardes d’estiu tancat (2a quinzena de juny, juliol i agost)

* A qualsevol Comissaria de Policia d'Espanya, es pot demanar cita prèvia de les següents maneres:
- a l'Oficina d'Empadronament Municipal.
- a través d'Internet a https://www.citapreviadnie.es
- al telèfon 060

 Temps de resposta

Tramitació al Vendrell en dos dies; tramitació a qualsevol Comissaria de Policia: al moment en 15'

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/dni
certificado@dnielectronico.es
sac@dnielectronico.es
Tel.: 902 364 444

Observacions

* 1. La fotografia haurà de ser recent, en color, de cara sense ulleres fosques i sobre un fons clar. La mida de la fotografia haurà de ser de 32x26 mm.
* 2. El canvi de domicili pot acreditar-se mitjançant volant d'empadronament.
* 3. El canvi de dades personals (nom, cognoms, lloc o data de naixement, nom dels pares) s'acreditarà mitjançant partida literal de naixement en vigor (caduca als 6 mesos), facilitada pel Registre Civil, i només es podrà tramitar a les comissaries de la Policia Nacional.
* 4. Si no es pot assistir a la cita concertada al Vendrell s'haurà d'anul·lar trucant al telèfon 977 15 48 39.
* 5. IMPORTANT: Si el seu DNI és del model antic (anterior a 1992) consulteu el procediment a Informació (Tel Policia Nacional: 060 ò 902 364 444 ).


* Període de validesa:

- 2 anys: de 0 a 4 anys d’edat
- 5 anys: dels 5 als 29 anys d'edat
- 10 anys: de 30 a 69 anys
- Permanent: majors de 70 anys, grans invàlids i malalts psiquiàtrics

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell