Què és i per a què serveix?

Llicència que dóna l'Ajuntament per la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les construccions següents:

- Els de nova planta

- Les ampliacions dels existents

- Els sotmesos a obres per canviar el seu ús característic o a obres de gran reforma o rehabilitació que comportin la interrupció de la seva utilització i ocupació

Qui ho pot demanar?

Les persones promotores o representant autoritzat del promotor de les obres emparades en la corresponent llicència urbanística. Sempre que es compleixin els requisits següents:
a) Que l’obra hagi estat executada integrament de conformitat amb el projecte autoritzat i, si s’escau,les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
b) Que l’estat d’execució de les obres permeti la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l’edifici o la construcció no acabada.
c) Que la seva utilització i ocupació i l’acabament de les obres no s’interfereixi mútuament de manera greu.

Quins documents s’han de presentar?

Model de sol·licitud normalitzada amb els documents següents:

1.Original del Certificat de final d‘obra expedit pel director facultatiu de l’obra, en què hi consti:

a) La data de finalització,

b)Que les obres s’han executat de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat, si s’escau, les modificacions i les condicions de la llicència atorgada.

c)Que l’edificació parcial està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat i es compleixen els requisits establertes a l’article 43 del Decret 64/2014, de 13 de maig,pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística..

3. Fotografia del edifici, el seu entorn i els vials confluents.

4. Còpia de la sol·licitud de llicència de gual, pels edificis que disposin d’aparcament.

5. Justificant de pagament de la taxa.

6. Sol·licitud d’alta de l’Impost de bens immobles (IBI- model 902N) només per edificis subjectes a llicència urbanística autoritzada abans de l’u de gener de 2012. A partir d’aquesta data l’alta s’efectua d’ofici.

Quina normativa regeix?

Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer. I Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Llicència de Primera Ocupació.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Per poder sol·licitar la primera ocupació cal tenir posat a la casa el número de policia i la lletra, si s'escau, prèvia consulta a l'Ajuntament, per tal de posar-lo correcte i si es tracta de diferents habitatges, la identificació per bloc, escala, planta pis i porta, si es tracta d'habitatges plurifamiliars.

IMPORTANT:
Cal indicar telèfon de contacte i correu electrònic per tal de donar dia i hora per la inspecció que, per tal d'agilitzar el tràmit, es fa per telèfon.

Descarregar sol·licituds

Llicència de primera ocupació i utilizació parcial dels edificis i les construccions

 

 

 

Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell concedeix pròrrogues a les llicències d'obres que encara no han caducat i que no podràn complir el termini donat. En el cas de que l'obra ja hagi caducat s'ha de sol·licitar una nova llicència.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà titular d'una llicència d'obres.

Quins documents s’han de presentar?

Si la llicència encara no ha caducat (pròrroga):

1. Sol·licitud general.
2. Se li dóna la meitat del temps que se li va concedir a la llicència anterior amb un màxim de 3 anys (aquest temps màxim inclou el sol·licitat a la llicència inicial i el de les pròrroga)
3. Si el contractista ha variat, model d'acceptació de l'obra signat pel contractista juntament amb la fotocòpia de l'Alta Censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa sol·licitud.

Si la llicència ja està caducada o ja havia demanat una primera pròrroga (nova llicència o actualització):

1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Certificat del tècnic director de l'obra (arquitecte, aparellador, enginyer, etc....), valorant la part que manca per acabar (sempre que no sigui un tipus d'obra menor en la qual no intervé cap arquitecte ni parellador).
3. Es pagarà pel pressupost que manca i s'atorgarà el temps que es demani.
4. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

1 mes.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

 

 

Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell permet consultar a les persones interessades els expedients d’obres i obtenir-ne còpies.
Si en el moment de fer la consulta, es desitja una còpia d’algun document, l'emissió de fotocòpies es pagarà al moment al Departament de Tresoreria, segons el nombre i el tipus de fotocòpies sol•licitades.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que acrediti estar afectada per l'expedient (propietari, administrador de la finca, veí afectat, etc.).

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. DI de la persona sol·licitant.
3. Cal fer referència en la sol·licitud l'acreditació com a interessat, atès que, si es demanen dades d'un expedient a nom d'una altra persona, la Llei de Procediment Administratiu Comú preveu que es tingui la condició d'interessat.
4. Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de la condició d'interessat en l’expedient: DI, si és el mateix propietari;  l'escriptura de propietat o còpia simple, si és un veí afectat; acta recent de nomenament d’administrador de finca, si es tracta d’aquest; etc.
5. Si es disposa de la llicència d'obres és obligatori portar-la. (original i fotocòpia).
6. La sol·licitud ha d'incloure les dades del promotor, l’any de construcció, l’adreça de la finca i el número d’expedient d’obres (si la persona interessada disposa d’aquesta dada).
7. Còpia del plànol de situació. (el facilita el SAC)
8. Justificant de pagament.

Quina normativa regeix?

- Llei de règim jurídic per a les administracions públiques.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Qui està exempt del pagament de la taxa?

Gaudiran d’exempció les institucions sense finalitat de lucre que realitzin tràmits administratius de documents, sempre i quan aquests documents hagin d’ésser incorporats necessàriament en els expedients municipals i no es retornin.

Compulses de documents relatius a les sol·licituds per prendre part a concursos i oposicions convocats per l’Ajuntament.

Estaran exempts del pagament de la taxa els subjectes que, per motius de precarietat econòmica, determini el servei de Serveis Socials.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

De 8 a 15 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.

En resoldre’s la sol·licitud:
Documentació sol·licitada.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Tresoreria.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Consulta urbanística per escrit
Consulta/visita amb els tècnics municipals d'urbanisme
Preus públics per còpies del Pla general d'ordenació urbana

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de consulta i obtenció de còpies d'expedients d'obres

 

 

Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament del Vendrell per construir una piscina, tan particular com comunitària.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. 2 projectes en format paper i 1 còpia en suport informàtic que comprengui tant la documentació escrita com els plànols. El format del contingut del CD o DVD pot ser dxf o pdf.
5. Fotografies en color del terreny on es vol construir la piscina on es vegi clarament el nivell natural del terreny a edificar, respecte a les finques termeneres i plànol topogràfic.
6. L'assumeix de direcció d'obres.
7. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat "descarregar sol·licituds"), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda.
8. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
9. Si es tracta d'una legalització, al projecte s'hauran d'incloure fotografies en color de l'obra feta.
10. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
11. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

2 mesos.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Comprovant de pagament de la taxa urbanística.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificant la resolució.
2. Llicència d'obra.
3. Comprovant de pagament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència d'obres menors: auxiliars de la construcció (instal·lació de grues torre i d'altres)
Alta d'una piscina al cadastre

Observacions

Si la piscina és comunitària, no s'ha de tramitar l'activitat, només si és pública s'ha de tramitar paral·lelament a les obres. A més, haurà de portar l'informe favorable del Servei de Sanitat, que és vinculant. (Fins a 19 habitatges no es necessita l'informe de Sanitat).

D’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla general o per altres ordenances municipals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud llicència d'obra major

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Model d'autorització

Gestors de Residus de la comarca del Baix Penedès

 

 

Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament del Vendrell per modificar l'estat físic (segregar o agrupar) una o varies parcel·les.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. 4 exemplars del projecte.
4. Fotocòpia de l'escriptura de propietat.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

La quantia dels drets corresponents al tràmit i resolució de cada expedient incoat pel concepte de parcel·lació serà d'un import per cadascuna de les finques resultants de la parcel·lació.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol•licitud.

En resoldre's la sol•licitud:
1. Llicència.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació/segregació

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell