Què és i per a què serveix?

Quan es concedeix una llicència d'obres, el/la promotor/a està obligat/ada a dipositar una fermança com a garantia de que els residus generats aniran a parar a un gestor de residus autoritzat. Aquesta fermança es pot dipositar en metàl·lic o mitjançant un aval.
Un cop ha finalitzat l'obra i s'han dipositat els residus a l'abocador corresponent, es pot sol·licitar la devolució de la fermança prèviament dipositada.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol promotor/a d'obra que hagi dipositat prèviament la fermança per gestió de residus.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. DI de l'interessat.
3. Fotocòpia del certificat del gestor de residus.
4. Original de la Carta de pagament de la fermança en metàl·lic o aval bancari.
5. Fotocòpia del certificat final d'obra.
6. En el cas de fermança dipositada en metàl·lic, emplenar les dades bancàries de la sol·licitud de devolució de fermança per poder efectuar l'ingrés de l'import a retornar i adjuntar la fotocòpia de la cartilla o document on constin les dades bancàries.
7. Original i fotocòpia del DI del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la resolució.
2. Devolució de l'import corresponent mitjançant transferència bancària, si s'escau.
3. Devolució del rebut original, si s'escau.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.
Serveis Econòmics (Tresoreria).

Quin sentit té el silenci?

Negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Dipòsit de fermança per gestió de residus
Retorn / devolució de fermança

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud devolució de fermança

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell