09-17_ple_webEl Ple de l'Ajuntament del Vendrell del dimarts 17 de setembre va aprovar per unanimitat els plans específics per a emergències en esdeveniments pirotècnics i de la Cursa de Sant Silvestre, i el reconeixement de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Vendrell (AVPC). La Regidoria de Protecció Civil considera aquesta associació necessària per al desenvolupament de les tasques preventives de protecció civil pròpies de qualsevol esdeveniment amb concurrència de públic o situacions de risc potencial. Per tot això, les funcions d'aquesta associació es vincularan a l'àrea de Protecció Civil i se sol·licitarà a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya l'admissió en els programes de formació bàsica per als voluntaris membres de l'AVPC.

Amb 15 vots a favor (PSC, CiU, PP i JpV) i 5 en contra (PxC), es va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança de venda no sedentària del Vendrell en detectar-se algunes omissions en el text aprovat el passat mes de juliol. En la mateixa votació, es va aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal de fer possible la transcripció en àudio de l'acta del Ple pel que fa a les intervencions dels regidors durant les sessions plenàries. El text dels acords presos i les votacions produïdes es transcriuran en format de text, i totes les intervencions, explicacions de vot i rèpliques quedaran recollides en suport d'àudio, que formarà part inseparable de l'acta de la sessió.

 

Per unanimitat, es va aprovar deixar sense efecte la liquidació i la devolució de la taxa per a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil corresponent a l'exercici 2011, practicada a Xfera Móviles SA, perquè no es disposa, al municipi del Vendrell, de cap infraestructura de telecomunicacions en propietat.

Amb 15 vots a favor (PSC, CiU, PP i JpV) i 5 en contra (PxC), es va aprovar la proposta d'imposició i ordenació de contribucions especials per a l'execució del projecte de millora dels serveis urbanístics de la urbanització Els Masos II. Sobre un pressupost total de 735.155,45 euros, els veïns hauran d'aportar 346.639,72 euros.

Finalment, amb 19 vots a favor i l'abstenció d'un regidor del PSC, es va aprovar la resolució presentada pel grup municipal de PxC per declarar el Vendrell ciutat lliure de circs amb animals. El regidor del PSC que es va abstenir va explicar que aquest tema ja estava recollit en les ordenances municipals i, per tant, per ser una proposta reiterativa.

L'alcalde va excusar l'absència del regidor Joan M. Diu (CiU).©2019 Ajuntament del Vendrell