05-21_ple_webEn el Ple ordinari celebrat avui a la tarda a l'Ajuntament del Vendrell, s'ha arribat als acords següents:

-Amb 16 vots a favor (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 vots en contra (PxC), s'ha aprovat la proposta d'aprovació de l'adhesió a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Aquesta xarxa és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible. El vot contrari de PxC s'ha explicat pel fet que aquesta xarxa es va fundar l'any 1997 i sembla que l'Ajuntament del Vendrell no se n'ha assabentat fins ara, i que al Vendrell s'ha fet tot el contrari del que defensa aquesta associació.

-Per unanimitat, s'han aprovat els plans específics municipals següents: per a episodis de contaminació accidental del riu Ebre, associats a les tasques de descontaminació de l'embassament de Flix; per a emergències per a la revetlla de Sant Joan, i per a emergències en l'esdeveniment esportiu Cursa de les Parelles.

-Amb 16 vots a favor (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 abstencions (PxC), s'ha aprovat la proposta d'aprovació de la revisió del pla específic municipal per a emergències de les Festes de Carnaval del Vendrell. PxC ha explicat que no està en contra de la necessitat del pla, però que no entén el canvi d'ubicació de la festa infantil del Carnaval del CE Vendrell. El regidor de Protecció Civil ha explicat que el canvi de només una part del Carnaval del Vendrell era necessari.

-Per unanimitat, s'ha aprovat la proposta per informar d'unes modificacions que s'han hagut de fer al pla de distribució i serveis de les platges per la temporada 2013.

-Per unanimitat, s'ha aprovat la proposta de concessió de l'autorització de compatibilitat a una treballadora de la plantilla de funcionaris de la Corporació per a l'exercici d'una activitat al sector privat.

-Per unanimitat, s'ha aprovat la proposta d'adaptació de l'acord regulador de condicions de treball dels funcionaris i conveni col·lectiu del personal laboral, a la disposició addicional 38a de la Llei 17/2012, sobre els dies d'absència al treball que superin el límit de quatre dies per any natural motivats per malaltia o accident que no donin lloc a una situació d'incapacitat temporal.

-Per unanimitat, s'ha aprovat inicialment la desafectació d'un 14,28% del bé demanial de l'immoble anomenat "Castell de Montmell" i cessió gratuïta als ajuntaments de Masllorenç i Bonastre, que dóna resposta a una sol·licitud del Consell Comarcal.

-Per unanimitat, s'han desestimat les al·legacions formulades per Cesser Informàtica y Organización, SL sobre una resolució d'incompliment del contracte per a l'elaboració d'un projecte per donar servei d'Internet i telefonia a tot el municipi. PxC ha explicat que el seu vot favorable és crític per posar de manifest que aquest tema portava dos anys en suspens i ara sembla que ja es belluga.

-Per unanimitat, s'ha aprovat la proposta per autoritzar la col·locació d'una placa a la façana del c/ Muralla, número 45, commemorativa de la concessió de la medalla d'or de la vila al senyor Manuel Trayner Buxons.

-Per unanimitat, s'ha aprovat la proposta d'adhesió a la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual n'és prenedora l'Associació Catalana de Municipis. Tot i el vot favorable, PxC ha qüestionat que s'estigui al corrent del pagament de la pòlissa que hi havia fins ara. El regidor d'Hisenda ha contestat que s'està al corrent i que amb el venciment de la pòlissa s'ha cregut convenient canviar per les millors condicions i les primes més baixes.

-Per unanimitat, s'ha aprovat la proposta de rectificació de l'inventari de l'any 2012.

-Amb 16 vots a favor (CiU, PSC, PP i JpV) i 5 vots en contra (PxC), s'ha aprovat la proposta d'aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici del 2013 amb tots els seus annexos. El pressupost consolidat del 2013 puja a 49,40 milions d'euros. Es continuen les principals línies fixades des de principis de legislatura en matèria d'hisenda municipal: la reducció de la despesa corrent, que ha disminuït un 10% des del 2011, i la reducció del deute. Pel que fa a l'estalvi net del pressupost del 2013 se situa en 6,89 milions d'euros, que es destinaran a reduir deute i a finançar inversions. El del 2013 és un pressupost més auster que el de l'any 2012 i això es veu reflectit en la reducció de la despesa de tots els departaments de l'Ajuntament, excepte en el de Serveis Socials. PxC ha justificat el seu vot en contra perquè no estan d'acord amb la fórmula de +impostos, +taxes i +preus públics = menys i pitjors serveis.

-Amb 5 vots a favor (PxC) i 16 vots en contra (CiU, PSC, PP i JpV), s'ha rebutjat la proposta de resolució presentada pel grup municipal de PxC per tal de deixar sense efectes l'aplicació indiscriminada del cobrament de l'Ordenança Fiscal núm. 29 -Taxa de guals- i de la seva retroactivitat. El regidor d'Hisenda ha explicat que l'Ajuntament ha de fer complir les ordenances i que s'estan estudiant una per una les al·legacions que s'han presentat al respecte, de les quals un 20% s'han estimat.©2019 Ajuntament del Vendrell