Digue'ns com ho veus

Aquesta finestra és un mitjà de participació a través del qual ens podeu fer arribar les vostres inquietuds. No es tracta només d’una finestreta de reclamacions de les coses que potser no funcionen prou bé. A més d’això, volem que sigui un instrument senzill que serveixi per canalitzar idees, propostes, suggeriments i iniciatives de tot tipus.

La voluntat de l’equip de govern és que la participació ciutadana sigui quelcom més que una simple campanya d’imatge. La col·laboració dels vendrellencs i vendrellenques en la gestió del seu municipi ha de ser real tot l’any. I aquest és un bon instrument més per fer-la possible durant les 24 hores del dia.

La vostra participació és un instrument fonamental per aconseguir que el municipi funcioni millor. Gràcies per utilitzar-lo.

Informe de participació a l’espai “Digue’ns com ho veus” 2021

Informe de participació a l’espai “Digue’ns com ho veus” 2020

Avís: Els missatges rebuts a través del “Digue’ns com ho veus” no suposen l’inici d’un expedient administratiu. D’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.

b) A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Nota: Els camps marcats amb (*) són de resposta obligatòria si voleu que us fem arribar la informació de la incidència.
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa que les dades de caràcter personal facilitades seran incloses en un fitxer automatitizat, titularitat de l’Ajuntament del Vendrell. Així mateix, s’informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant sol·licitud presentada en el Registre de l’Ajuntament. Autoritzo a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, com també per fer la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.
(no distingeix majúscules i minúscules)
 

©2019 Ajuntament del Vendrell