XVIII Concurs de Fotografia 2016

“Finestres i balcons amb història i encant del Baix Penedès”

Butlleta

Declaro que no incorro en causa de prohibició de rebre subvencions i de que estic al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i que, de resultar guanyador/a d’algun dels premis, autoritzo a l’Ajuntament a obtenir les certificacions telemàtiques corresponents.
(no distingeix majúscules i minúscules)
 

©2019 Ajuntament del Vendrell