VIII FIRA INTERNACIONAL DE CERÀMICA DEL VENDRELL

 
Imatge fira 15

 

 

Català                                   Castellano                       English                 facebook

1. Tots els ceramistes podran fer la sol·licitud de participació a la Fira.

2. Podrà exposar-s’hi qualsevol tipus de ceràmica. L’obra haurà de ser sempre de producció pròpia.

3. Per optar a ser expositor caldrà presentar, abans del dia 17 de juliol de 2015, un mínim de cinc fotografies digitals i el currículum de l’autor al correu electrònic art@elvendrell.net. També caldrà omplir aquesta butlleta.

4. Es pot presentar de manera individual o en grup. Si es tracta d’un grup amb obra diversificada, s’haurà d’incloure l'obra de tots els components del grup.

5. L'organització seleccionarà un màxim de 16 expositors.

6. Els espais expositius seran estands de color blanc de 2,5 x 2,5 m, amb il•luminació superior i connexió elèctrica. La comissió organitzadora en facilitarà les característiques tècniques als seleccionats.

7. La Fira de Ceràmica, així com les activitats entorn de la ceràmica, estarà situada a la plaça Nova.

8. El preu d’un estand serà de 150 € (IVA inclòs). El mínim exigit per poder participar-hi és un estand.

9. Els ceramistes participants tindran la possibilitat de fer una activitat a compte del preu de l'estand. En aquest cas, s’haurà de marcar a la butlleta i especificar el tipus d’activitat. (*)
La Comissió d’Art podrà refusar la proposta.

10. El mobiliari i els accessoris a l'abast de l’expositor es cobraran en una tarifa a part de l’import de l’estand.

11. Els estands estaran a disposició de l’expositor a partir del 8 d’octubre de 2015. La col•locació de tot el que calgui exposar-hi haurà d’estar enllestida a les 11 h del 9 d’octubre.

12. L’horari de la Fira serà de divendres a dilluns de 11 h a 14 h i de 17 h a 21 h.

13. La Fira es clausurarà a les 21 h del dilluns 12 d’octubre de 2015. A partir de llavors, es podrà recollir tot el que es cregui convenient.

14. Les feines de muntatge interior de l’estand corresponen exclusivament a cada expositor.

15. No es podran instal•lar banderoles publicitàries que sobresurtin de la façana dels estands.

16. La instal·lació d’un estand a la Fira implica la presència d’almenys una persona en els horaris d’obertura.

17. Els expositors tindran a la seva disposició bosses de 36 x 41 cm amb el lema "El Vendrell. La Ceràmica".

18. L’organització disposa d’una cobertura total quant a responsabilitat civil. L’expositor ha de prendre les mesures necessàries de seguretat i protecció dels productes exposats. L’assegurança per robatori o incendi anirà a càrrec de cada expositor.

19. L’espai firal serà vigilat permanentment per un auxiliar de servei d'una empresa privada en l’horari de tancament.

20. La participació en aquesta Fira pressuposa l’acceptació de les bases. L’organització es reserva el dret de modificar o complementar aquesta normativa per al bon funcionament de la Fira.


 

  

 (*) Els expositors que optin a realitzar una activitat a canvi del cost de l’estand, hauran de fer una proposta detallada de l’activitat que duran a terme.

- Aquesta activitat ha de tenir una durada mínima de dues hores. L’horari el marcarà l’organització dins les hores d’obertura de la Fira.
- L’activitat pot anar dirigida a infants o a adults.
- L’organització pot acceptar o refusar l’activitat proposada pel ceramista.
- Les activitats es duran a terme a la mateixa plaça Nova.

 

 

1. Cualquier ceramista podrá hacer la solicitud de participación en la Feria. 

2. Podrá exponerse cualquier tipo de cerámica. La obra deberá ser siempre de producción propia. 

3. Para optar a ser expositor se deberán presentar, antes del día 17 de julio de 2015, un mínimo de cinco fotografías digitales y el currículum del autor al correo electrónico art@elvendrell.net. También habrá que rellenar este formulario

4. Se puede presentar de forma individual o en grupo. Si se trata de un grupo con obra diversificada, se deberá incluir la obra de todos los componentes del grupo. 

5. La organización seleccionará un máximo de 16 expositores. 

6. Los espacios expositivos serán stands de color blanco de 2,5 x 2,5 m, con iluminación superior y conexión eléctrica. La comisión organizadora facilitará las características técnicas a los seleccionados. 

7. La Feria de Cerámica, así como las actividades en torno a la cerámica, estará situada en la plaza Nova. 

8. El precio de un stand será de 150 € (IVA incluido). El mínimo exigido para poder participar es un stand. 

9. Los ceramistas participantes tendrán la posibilidad de realizar una actividad a cuenta del precio del stand. En este caso, se deberá marcar en el formulario y se deberá especificar el tipo de actividad. (*)
La Comisión de Arte podrá rechazar la propuesta. 

10. El mobiliario y los accesorios al alcance del expositor se cobrarán en una tarifa a parte del importe del stand. 

11. Los stands estarán a disposición del expositor a partir del 8 de octubre de 2015. La colocación de todo lo que sea necesario exponer deberá estar terminada a las 11 h del 9 de octubre. 

12. El horario de la Feria será de viernes a lunes, de 11 h a 14 h y de 17 h a 21 h. 

13. La Feria se clausurará a las 21 h del lunes 12 de octubre de 2015. A partir de entonces, se podrá recoger todo lo que se crea conveniente. 

14. Los trabajos de montaje interior del stand corresponden exclusivamente a cada expositor. 

15. No se podrán instalar banderolas publicitarias que sobresalgan de la fachada de los stands.

16. La instalación de un stand en la Feria implica la presencia de al menos una persona en los horarios de apertura. 

17. Los expositores tendrán a su disposición bolsas de 36 x 41 cm con el lema "El Vendrell. La Ceràmica". 

18. La organización dispone de una cobertura total en cuanto a responsabilidad civil. El expositor debe tomar las medidas necesarias de seguridad y protección de los productos expuestos. El seguro por robo o incendio correrá a cargo de cada expositor. 

19. El espacio ferial será vigilado permanentemente por un auxiliar de servicio de una empresa privada en el horario de cierre. 

20. La participación en esta Feria presupone la aceptación de las bases. La organización se reserva el derecho de modificar o complementar esta normativa para el buen funcionamiento de la Feria.


(*) Los expositores que opten a realizar una actividad a cambio del coste del stand, deberán hacer una propuesta detallada de la actividad que llevarán a cabo.

- Esta actividad debe tener una duración mínima de dos horas. El horario lo marcará la organización dentro de las horas de apertura de la Feria.
- La actividad puede ir dirigida a niños o adultos.
- La organización puede aceptar o rechazar la actividad propuesta por el ceramista.
- Las actividades se llevarán a cabo en la misma plaza Nova.

 

 

 

 

1. All ceramists can ask for taking part of the fair.

2. All kind of ceramics can be exposed. The work must be always self-made.

3. In order to be exhibitor, before 17th July 2015, 5 digital photos and the CV of the author must be sent to the e-mail art@elvendrell.net. The following registration form

4. In case of a group with different works, the work of each member of the group must be included.

5. The organization will choose a maximum of sixteen exhibitors.

6. The exhibition place will be a white corner stand of 5 m2, with upper illumination and electric connection. The commission of the organization will inform the selected exhibitors about the technical characteristics.

7. The fair, as well as the different ceramics activities, will be done on the town centre of El Vendrell (Plaça Nova).

8. The price of the stand is 150,00 € (taxes not included). In order to take part of the fair, the exhibitor must have minimum one stand.

9. The potters will have the opportunity to do an activity on account of the price of the stand. Art Commission may reject the proposal.

10. The furniture and the accessories of the stand will be paid aside from the amount of the stand.

11. The stands will be at exhibitor’s disposal of 8 October 2015. The placing of the works must be ready ready at 11 am on 9 October.

12. The fair opening hours will be the following one: From Friday to Monday from 11 am to 2 pm and from 5 pm to 9 pm.

13. The fair will be closed at 9 pm on Sunday 12th October 2015. From then on, the exhibitor can take his properties away from the stand.

14. The inner installation of the stand must be done by the exhibitor.

15. Banners going out of the front part of the stands can not be installed.

16. Having a stand means that at least one person must be on the fair during the opening hours.

17. Bags of 36 x 41 cm with the motto “El Vendrell. La Ceràmica” will be at exhibitor’s disposal.

18. The organization has a total coverage of third-party insurance available. The exhibitor must take care of the security and the protection of the exhibited objects. Theft and fire insurances must be chargeable to each exhibitor.

19. The trade fair place will be watched over by a special municipal service, at closing time.

20. Taking part of the fair means accepting the rules. The organization reserves the right to modify or complement these rules for the good development of the fair.


 

(*) Exhibitors who choose to perform an activity in exchange for the cost of the stand, shall make a detailed proposal for the activity to be undertaken:

- This activity must have a minimum of two hours. The schedule will mark the organization within the opening hours of the fair.

- The activity can be directed to children or adults.
- The organization can accept or reject the proposed activity by the potter.
- The activities are carried out in the same Plaça Nova.

 

 

 

Logo Regidories Colors RGB cultura            La Rambla, 24 · 43700 El Vendrell                
art@elvendrell.net               
http://artelvendrell.blogspot.com               
https://www.facebook.com/artelvendrell               
https://twitter.com/artelvendrell               

       

 
NOTA: La responsabilitat d’aquests actes i de la seva informació recau exclusivament en les entitats organitzadores. LEGAL: La present comicació i els annexos tenen com a destinatari la persona a la qual va dirigit el correu; per tant, si ho rebeu per error, haureu de notificar-ho al remitent i eliminar-ho del vostre sistema. No es pot utilitzar aquesta informació ni totalment ni parcialment per a cap finalitat, ja que pot contenir informació confidencial o protegida legalment. En cas que el destinatari no consentís la utilització del correu electrònic, ens ho haureu de fer saber immediatament.
Totes les dades facilitades per correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Us informem que podeu exercir el vostre dret d'accés, rectificació i cancel•lació enviant un correu electrònic a l'adreça de l'encapçalament o presentant un escrit al mateix Ajuntament del Vendrell. Mitjançant la tramesa d’un missatge de correu electrònic, el remitent dóna el seu consentiment per al tractament automatitzat de les dades que s’hi inclouen, les quals no seran cedides a tercers.
{unsubscribe}Si no esteu interessat a rebre aquest correu, feu clic a “anul•lar la inscripció”.{/unsubscr