VIII BIENNAL INTERNACIONAL DE CERÀMICA DEL VENDRELL

 
imatge biennal 15

 

 

Català                     Castellano                      English                 facebook

La Biennal de Ceràmica del Vendrell té com a objectiu fomentar la creació i la difusió de la ceràmica d'arreu del món.

1. Aquesta Biennal està oberta a tots els creadors que utilitzin en la major part de l’obra tècniques ceràmiques, els quals hi podran participar de forma individual o col·lectiva.

2. Les obres presentades han de ser originals i inèdites. No s’admetran obres presentades en altres concursos.

3. Cadascun dels participants pot presentar un màxim de tres obres, de les quals, si s’escau, el Jurat només en podrà seleccionar una. Un conjunt de peces es considera com una sola obra.

4. Abans del 12 de juny de 2015, cada artista ha d’enviar al correu electrònic art@elvendrell.net: 

- tres fotografies digitals en color de cada obra sencera fetes des d’angles diferents i sobre un fons neutre. Cada imatge estarà identificada amb el seu títol. També s’inclourà la fitxa tècnica que hi ha a les bases.

- el currículum de l’autor.

- un mínim de 7 fotos d’obres senceres anteriors, per tal de valorar millor la trajectòria del ceramista.

Butlleta d’inscripció

5. El Jurat, compost per persones de reconegut prestigi vinculades al món de la ceràmica i de l’art en general i per un representant de l’Ajuntament del Vendrell, escollirà l’obra d’un màxim de 20 participants.

6. Encara que les obres hagin estat prèviament seleccionades en fotografia, el Jurat es reserva el dret d’excloure-les de l’exposició, si s’escau.

7. Les obres seleccionades s’han de lliurar del 14 al 18 de setembre de 2015, de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia, a l’adreça següent:
Patronat Municipal de Serveis Culturals
La Rambla, 24
43700 El Vendrell
Tel.: 977 66 56 84
C/e: art@elvendrell.net 

8. Amb les obres seleccionades es farà una exposició i s’editarà un catàleg.

9. La tramesa i recollida de les obres va a càrrec dels participants. Les obres hauran de ser enviades en caixes de fusta, folrades interiorment, i perfectament immobilitzades. A la part de fora de l’embalatge hi haurà la fotografia de l’obra amb el títol i les dades postals. Si els embalatges no són adequats, l’organització no exposarà aquestes obres i les retornarà als autors a ports deguts. Tota obra que arribi danyada no s’exposarà. L’organització no assumirà el cost de possibles peces danyades o trencades durant el transport.

10. En el cas que les obres vinguin de fora de la Unió Europea, l’artista haurà de pagar les despeses de duana.

11. El Jurat seleccionarà les tres obres guanyadores, que passaran a ser propietat de l’Ajuntament del Vendrell i a formar part del Fons d’Art Municipal.

12. El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic el dia de la inauguració de l’exposició dels seleccionats (octubre de 2015).

13. Del 9 al 13 de novembre de 2015, les obres no premiades hauran de ser recollides. Passat aquest termini, les obres restaran en propietat de l’Ajuntament del Vendrell.

14. Els seleccionats i premiats accepten la reproducció de les seves obres i la citació dels seus noms en tots aquells actes, mitjans de comunicació, suports impresos i digitals o pàgines web que els organitzadors considerin oportuns, sense poder reclamar cap quantitat en concepte d’imatge.

15. Els premis són els següents:

Una exposició conjunta dels tres guanyadors l’any següent (octubre de 2016) amb l’edició d’un catàleg que inclourà il·lustracions de les obres que s’exposaran i un text de cada artista.

A més, hi haurà un premi en metàl·lic:
   - Primer premi: 4.000 €
   - Segon premi: 2.500 €
   - Tercer premi: 1.000 €

Els premis estan sotmesos a les retencions fiscals establertes

 

16. Els tres premiats es comprometen a estar presents o a enviar un representant a l’acte d’inauguració de l’exposició i lliurament de premis, en el qual el guanyador haurà de presentar la seva obra.

17. La participació en aquesta Biennal comporta l’acceptació de les condicions exposades. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització i el Jurat.

  

Les bases també es poden consultar al web de l’Ajuntament del Vendrell: www.elvendrell.cat.

 

La Bienal de Cerámica de El Vendrell tiene como objetivo fomentar la creación y la difusión de la cerámica de todo el mundo.

1. Esta Bienal está abierta a todos los creadores que utilicen en la mayor parte de su obra técnicas cerámicas, los cuales podrán participar de forma individual o colectiva.

2. Las obras presentadas tienen que ser originales e inéditas. No se admitirán obras presentadas en otros concursos.

3. Cada participante puede presentar un máximo de tres obras, de las que, si se da el caso, el Jurado solo podrá seleccionar una. Un conjunto de piezas se considera una sola obra.

4. Antes del 12 de junio de 2015, los artistas deberán enviar al correo electrónico art@elvendrell.net: 

- tres fotografías digitales en color de cada obra entera hechas desde ángulos diferentes sobre un fondo neutro. Cada imagen se identificará con su título. También se incluirá la ficha técnica que hay en las bases.

- el currículo del autor.

- un mínimo de 7 fotografías de obras enteras anteriores, para poder valorar mejor la trayectoria del ceramista. 

- Ficha de inscripción

5. El Jurado, compuesto por personas de reconocido prestigio vinculadas al mundo de la cerámica y del arte en general y por un representante del Ayuntamiento de El Vendrell, escogerá la obra de un máximo de 20 participantes.

6. Aunque las obras hayan sido seleccionadas previamente por fotografía, dado el caso, el Jurado se reserva el derecho de excluirlas de la exposición.

7. Las obras seleccionadas deberán entregarse del 14 al 18 de septiembre de 2015, de lunes a viernes de 10 h a 14 h, en la siguiente dirección:
Patronato Municipal de Servicios Culturales
La Rambla, 24
43700 El Vendrell
Tel.: 977 66 56 84
C. e.: art@elvendrell.net 

8. Con las obras seleccionadas se hará una exposición y se editará un catálogo.

9. El envío y la recogida de las obras irán a cargo de los participantes. Las obras deberán enviarse en cajas de madera, forradas por dentro, y perfectamente inmovilizadas. En la parte exterior del embalaje deberá aparecer la fotografía de la obra con el título y los datos postales. Si los embalajes no son los adecuados, la organización no expondrá las obras y las retornará a los autores a portes debidos. La obra que llegue dañada no se expondrá. La organización no asumirá el coste de posibles piezas dañadas o rotas durante el transporte.

10. En el caso de que las obras provengan de fuera de la Unión Europea, el artista tendrá que pagar los gastos de aduana.

11. El Jurado seleccionará las tres obras ganadoras, que pasaran a ser propiedad del Ayuntamiento de El Vendrell i a formar parte del Fondo de Arte Municipal.

12. El veredicto del Jurado será inapelable y se hará público el día de la inauguración de la exposición (octubre de 2015).

13. Del 9 al 13 de noviembre de 2015, las obras no premiadas deberán ser recogidas. Pasado este plazo, las obras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de El Vendrell.

14. Los seleccionados y premiados aceptan la reproducción de sus obras y la citación de sus nombres en todos los actos, medios de comunicación, soportes impresos y digitales o páginas web que los organizadores consideren oportunos, sin poder reclamar cantidad alguna en concepto de imagen.

15. Los premios son los siguientes:

Una exposición conjunta de los tres ganadores durante el año siguiente (octubre de 2016) con la edición de un catálogo que incluirá ilustraciones de las obras que se expondrán y un texto de cada uno de los artistas.

Además, habrá un premio en metálico:
   - Primer premio: 4.000 €
   - Segundo premio: 2.500 €
   - Tercer premio: 1.000 €

Los premios estan sometidos a las retenciones fiscales establecidas

16. Los tres premiados se comprometerán a estar presentes o a enviar a un representante al acto de inauguración de la exposición y de la entrega de premios, en el cual el ganador tendrá que presentar su obra.

17. La participación en esta Bienal comporta la aceptación de las condiciones expuestas. Cualquier circunstancia no prevista en estas bases será resuelta por la organización y el Jurado.

Las bases también se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de El Vendrell: www.elvendrell.cat.

 

The Biennal de Ceràmica of El Vendrell is organized to promote the creation and the spreading of ceramics around the word.

 1. This Biennal is opened to all creators that use technics of ceramics in most of their works. They can take part of it individually or collectively.

2. The works must be original and unpublished. Works taking part of other contests will not be accepted.

3. The participants can present three works at the most. If it happens, the Jury will only select one of them. A set of pieces will be considered as one work.

4. Before 12th June 2015, the artists must present to art@elvendrell.net

- Three color digital photographs of each entire work made from different angles and with a neutral background. On the backside of each photograph the title of the work must be written. The sheet with the technical data of the rules must be also included.

- The curriculum vitae of the author.

- A minimum of 7 photographs of previous entire works, in order to value the evolution of the ceramist.

- Registration form

5. The Jury, formed by people of recognized prestige related to ceramics and art in general and by one representative of the Town Council of El Vendrell, will choose the works of maximum 20 participants.

6. Although the works will be selected by photograph, the Jury reserves the right of excluding them from the exhibition, if the occasion arises.

7. The selected works must be handed over from 14th to 18th September 2015, from Monday to Friday from 10 h to 14 h, to the following address:
Patronat Municipal de Serveis Culturals
La Rambla, 24
43700 El Vendrell
Phone: (00+34) 977 66 56 84
E-mail: art@elvendrell.net 

8. An exhibition and a catalogue will be done with the selected works.

9. The participants are responsible for sending and picking up the works. The works must be sent in wood boxes, covered on the inside, and perfectly immobilized. On the outside of the packaging it must be the photograph of the work with the title and the postal data. If the packaging is not the right one, the organization will not show the works and they will be returned to the author/s by carriage due. A damaged work will not be shown. The organization will not pay the cost of damaged or broken works during the transport.

10. When the works come from outside the European Union, the artist will pay the customs charges.

11. The Jury will select the three prized works, which will belong to the Town Council of El Vendrell and they will be part of the town collection of art.

12. The verdict of the Jury will not be open to appeal and it will be announced the day of the inauguration of the exhibition (October 2015).

13. From 9th to 13th November 2015, the non prized works must be picked up. After this period of time, the works will belong to the Town Council of El Vendrell.

14. The selected participants and the winners accept the reproduction of their works and the reference of their names in all events, media, printed and digital material or webs that the organization considers appropriate, without demanding any money from image rights.

 15. The prizes are the following ones:

A collective exposition of the three winners during the following year (October 2016) and the edition of a catalogue with the illustrations of the works of the exposition and a text of each artist.

There are also cash rewards for the winners:
   - 1st prize: 4.000 €
   - 2nd prize: 2.500 €
   - 3rd prize: 1.000 €

The rewards are subject to tax withholdings

16. The three winners commit to be in or to send someone to the inauguration of the exhibition and to the prizes ceremony, where the winner must present his/her work.

 17. The participation in this Biennal means that everyone accepts the explained conditions. Any circumstance that is not included in these rules will be solved by the organization and the Jury.

 

The rules can be also looked up in the web of the Town Council of El Vendrell: www.elvendrell.cat.

 

 

 

Logo Regidories Colors RGB cultura            La Rambla, 24 · 43700 El Vendrell                
art@elvendrell.net               
http://artelvendrell.blogspot.com               
https://www.facebook.com/artelvendrell               
https://twitter.com/artelvendrell               

       

 
NOTA: La responsabilitat d’aquests actes i de la seva informació recau exclusivament en les entitats organitzadores. LEGAL: La present comicació i els annexos tenen com a destinatari la persona a la qual va dirigit el correu; per tant, si ho rebeu per error, haureu de notificar-ho al remitent i eliminar-ho del vostre sistema. No es pot utilitzar aquesta informació ni totalment ni parcialment per a cap finalitat, ja que pot contenir informació confidencial o protegida legalment. En cas que el destinatari no consentís la utilització del correu electrònic, ens ho haureu de fer saber immediatament.
Totes les dades facilitades per correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Us informem que podeu exercir el vostre dret d'accés, rectificació i cancel•lació enviant un correu electrònic a l'adreça de l'encapçalament o presentant un escrit al mateix Ajuntament del Vendrell. Mitjançant la tramesa d’un missatge de correu electrònic, el remitent dóna el seu consentiment per al tractament automatitzat de les dades que s’hi inclouen, les quals no seran cedides a tercers.
{unsubscribe}Si no esteu interessat a rebre aquest correu, feu clic a “anul•lar la inscripció”.{/unsubscr