Objecte

Provisió definitiva d’una (1) plaça de tècnic/a d'ocupació, subgrup A2, pertanyent a l'escala d'administració especial, subescala tècnica i classe mitjana, de la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament del Vendrell, mitjançant el sistema de concurs-oposició, en torn lliure.

Termini

Presentació de candidatures: del 8 de desembre al 27 de desembre de 2023, ambdós inclosos.

Documents

Formulari sol·licitud d’admissió

Formulari declaració de mèrits

Publicacions

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Modificació designació tribunal qualificador procés Tècnic/a Ocupació

Resultats fase d'oposició

Resultat final del concurs oposició, i proposta de nomenament

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell