Què és i per a què serveix?

És un tribut municipal i directe que es manifesta a conseqüència de la transmissió del domini d'un bé immoble (pis, casa, traster, etc.) per compravenda, herència, donació, etc. També amb motiu de la transmissió de qualsevol dret real limitatiu de la propietat del qual es pugui gaudir.
Podeu fer el càlcul de la vostra plus vàlua aquí.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta, que hagi transmés o adquirit un bé.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general
2. Original del Document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia del document que origina la transmissió (escriptura) o còpia simple.
4. Fotocòpia del darrer rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI).

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Veure - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Pot fer un càlcul aproximat de l'impost consultant en aquest mateixa web l'apartat de tràmits i gestions, càlcul de plusvàlues (al menú de l'esquerra).

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. S'enviarà la liquidació per correu certificat per fer el pagament en les entitats bancàries indicades a la liquidació.

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu si es presenta recurs.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

* L'import resultant de la liquidació es podrà fer efectiu en qualsevol de les oficines bancàries següents: Caixa Tarragona, La Caixa, BBVA o Caixa Catalunya.

* La declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es produeixi l'acreditament de l'impost:

a) 30 dies en actes "inter vivos".
b) 6 mesos quan es tracti d'actes per causa de mort, prorrogàbles fins a 1 any a sol·licitud de la persona interessada, presentant el certificat de defunció.

*Bonificació de l'impost:  Per informació més detallada de la bonificació consulteu l'Ordenança. Més informació aquí.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general