Què és i per a què serveix?

El canvi de titularitat d'un nínxol es pot realitzar per cessió o herència entre persones de la mateixa família.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que sigui part interessada en una cessió o herència.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general especificant el nom de l'antic titular i el núm. sèrie i fila del nínxol.
2. DI del nou titular.
3. Original i fotocòpia del Títol antic. El dia de la recollida del Títol nou s'haurà d'entregar l'original del Títol antic. 
4. Original i fotocòpia de l'escriptura d'acceptació d'herència o testament.
5. En el cas de més d'un hereu: fotocòpia del DI i autorització de la resta d'hereus conforme estan d'acord de que el títol vagi a nom del sol·licitant.
6. Declaració jurada, si s'escau.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Departament de Secretaria
Negociat de Cementiri
Pl. Vella, 1, 1r
Telèfon 977 16 64 04
Fax 977 16 64 52


Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

Al moment.
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
2. Títol de propietat, prèvia entrega del Títol antic.

Quins serveis intervenen?

Departament de Secretaria, negociat de Cementiri.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)
Declaració jurada
Ordre SEPA (per domiciliacions bancàries)

 

 

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48