Què és i per a què serveix?

És un servei d'atenció personal i immediat que proporciona seguretat i tranquil·litat davant de qualsevol situació d'emergència, rebent l'assistència necessària, durant les 24 h del dia, sense haver de moure's de casa.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà empadronat al municipi, major de 80 anys i que visqui sol. En cas que la persona convisqui amb algú, veure l'apartat d'observacions.
Els menors de 80 anys ho poden sol•licitar directament a la Creu Roja o als Serveis Socials de l'Ajuntament.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol•licitud específica.
2. Volant d'empadronament familiar. (el facilita el SAC).
3. Original i fotocòpia del document d'identitat.
4. Original i fotocòpia d'un justificant de l'import de la Pensió de l'any en curs de la Seguretat Social. (Es pot sol•licitar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, c/ Camí Reial, 11, Tel.: 977 66 72 20)
5. Fotocòpia de la Targeta Sanitària. CatSalut.

Quina normativa regeix?

- Reglament del Servei de Teleassistència domiciliària aprovat pel Ple de la Corporació el 4 de maig de 2006.
- Aprovat definitivament el 15 de juliol de 2006.

Quin preu té?

Cost del servei de teleassistència en funció de la pensió:
- Més de 710,86 €, pagaran la quota mensual íntegra (26,46 €/mes)*
- Entre 470,80 € i 710,86 €, pagaran el 30% de la quota mensual (7,94 €/mes)*
- Menys de 470,80 €, serà gratuït.
* Aquests imports estan sotmesos a les variacions de l’IPC.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 32
43880 Coma-ruga
Telèfon: 977 68 16 96
Fax: 977 68 03 51

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol•licitud:
1. Es truca a l’interessat o persona de contacte per comunicar que ha estat aprovada la seva sol·licitud i que pot passar pel departament de Gent Gran a firmar el contracte.

Quins serveis intervenen?

Departament de Salut i Gent Gran.

Observacions

- L'adjudicació definitiva del servei quedarà condicionada a les disponibilitats pressupostàries de l'any en curs, a la verificació de la documentació presentada i a la comprovació del compliment de les condicions establertes.
- La presentació d'aquesta sol•licitud suposa l'acceptació incondicional de les normes de funcionament del servei establertes en el Reglament del Servei de Teleassistència domiciliària.

* Requisits per a majors de 80 anys:
- Estar empadronat al Vendrell.
- Ser major de 80 anys i viure sol.
- Tenir telèfon fix.
- No patir cap malaltia o discapacitat que impedeixi la utilització del dispositiu.
- En cas que el sol•licitant convisqui amb una altra persona hauran d'aportar, a més a més, una declaració jurada de les persones que viuen amb ell conforme passen la major part del dia fora del domicili i, per tant, la persona gran està sola. I també hauran de presentar un justificant d'ingressos de totes les persones que viuen amb el sol•licitant.

* Requisits per a menors de 80 anys:
- els mateixos que en el cas anterior però la seva sol•licitud serà tramitada des de Serveis Socials. També tenen la possibilitat de demanar-ho directament a la Creu Roja.

* La persona disposarà d'un medalló còmode i manejable que compta amb un botó que quan s'activa, des de qualsevol lloc de l'habitatge, envia un senyal a la Creu Roja que donarà resposta a qualsevol emergència.

* Per donar de baixa el servei, s'ha de fer una sol·licitud general, indicant-hi el motiu. Passats uns dies, la Creu Roja passarà pel domicili a recollir l'aparell.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud Teleassistència

 

facebook_48twitter_48
La Diputació de Tarragona mitjançant el programa del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2014, ha concedit a l’Ajuntament del Vendrell 56.457,59€ per subvencionar despeses corrents de consums d’energia elèctrica.