Segons la La Llei 9/2003, de la mobilitat, els Plans de mobilitat urbana (PMU) són els documents bàsics per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya.

 

1. Objectius del Pla de mobilitat urbana:

El PMU ha de plantejar una configuració òptima del territori i del sistema de transport per assolir un model de desenvolupament sostenible.

2. Àmbit territorial dels Plans de mobilitat urbana:

El municipi

Amb l'acord dels ajuntaments afectats, el de diversos municipis amb un esquema de mobilitat interdependent, tant si integren una àrea urbana contínua com si no n'integren cap.

3. Contingut:

S'adequarà als criteris i orientacions establerts pels plans directors de mobilitat de llur àmbit. En el cas del Vendrell, a l'Autoritat territorial de la Mobilitat de Tarragona.

Inclouran un pla d'accés als sectors industrials de llur àmbit territorial.

Documents del pla de mobilitat urbana del Vendrell

4. Iniciativa:

Correspon als ajuntaments elaborar-los i aprovar-los

5. Participació:

Ha de restar garantida la participació del Consell Territorial de la Mobilitat.

Abans d'aprovar-los cal d'informe de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat corresponent (ATM Tarragona), que es pronunciarà sobre la coherència del pla amb els criteris i les orientacions establerts pel Pla Director de la Mobilitat corresponent.

6. Obligatorietat de l'elaboració i l'aprovació dels PMU:

Per als municipis que hagin de prestar el servei de transport col.lectiu urbà de viatgers (segons l'art 67 e) del Decret legislatiu 2/2003, de bases de règim local, aquells municipis amb població superior a 50.000 habitants o caps de comarca). Veure normativa aplicable

7. Revisió:

Els plans de mobilitat urbana s'han de revisar cada 6 anys.

 

Tornar - Pla de Mobiltat Urbana

Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48